Stručni kolegij gradonačelnika raspravljao i o javnoj rasvjeti

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 12.02.2018. godine na 24. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Za područje grada Mursko Središće sa pripadajućim naseljima izvršeno je usklađenje rada javne rasvjete na način da se rasvjetna tijela pale u 04:30 sati, a gase u 24:00 sata. Zbog tehničkih problema prilikom usklađenja javne dogodio se ispad niskonaponske mreže na koji nismo mogli utjecati. Grad Mursko Središća i nadalje planira zamjenu postojećih rasvjetnih tijela novim led svjetiljkama.
  2. Pozivaju se zainteresirani građani da se počevši od četvrtka 15. veljače 2018. godine od 08:00 sati pa nadalje jave u Gradsku upravu u sobu broj 2 radi kupnje drvne mase. Šuma se nalazi u Gospodarskoj zoni „Brezje“ na potezu između županijske ceste i željezničke pruge.

Uvjeti prodaje drvne mase: maksimalna moguća količina kupnje drva – 5 metara, cijena – 110,00 kuna/metar, sječu obavlja kupac po rasporedu kojeg određuje prodavatelj, raspoloživa količina drva – cca 70 metara. Nakon prodaje svih 70 metara obustavlja se prodaja. Plaćanje se vrši odmah po rezervaciji odnosno kupnji.

  1. Elektro-mont d.o.o., Zrinskih 57, Selnica – prihvaća se ponuda u iznosu od 6.831,25 kuna za postavljanje gromobrana na mrtvačnici u Murskom Središću.
  2. DK elektro usluge j.d.o.o., Čakovečka 56, Peklenica – prihvaća se ponuda u iznosu od 14.013,82 kune za postavljanje gromobrana na Društvenom domu u Štrukovcu.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/197                                                           GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                                   Dražen Srpak

Mursko Središće, 12.02.2018.