OPG ZOBIĆ MILJENKO ZA NAGRADU „ZRINSKI“ – 116. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 15.02.2016. godine na 116. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. USR „Sport za sve“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane dana 23.04.2016. godine od 14,00 do 20,00 sati, za održavanje turnira u odbojci, uz napomenu gradonačelnika da se udruge ubuduće upućuju da temeljem novog Zakona o udrugama ubuduće zamolbe za korištenje sportske dvorane trebaju uvrstiti u svoje godišnje programe,
 1. 2. „Tišleraj“, Frankopanska 12, Peklenica – usvaja se ponuda stolarskih radova na objektu javni WC u Murskom Središću, u ukupnom iznosu od 4.450,00 Kn, uključujući PDV, (izrada, dobava i montaža 2 vratna krila širine 85 cm, te 3 vratna krila širine 65 cm, i 5 kvaka),
 1. 3. Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta, Kušlanova 2, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje uputu o postupanju i primjeni odredbi Zakona o cestama,
 1. 4. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I.G. Kovačića 1e, Čakovec – usvaja se Sporazum o provedbi programa mjera dezinsekcije i deratizacije za sva naselja na području Grada Mursko Središće, što će se provoditi u skoro vrijeme u suradnji i uz stručni nadzor Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije,
 1. 5. Temeljem pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu, Grad Mursko Središće službeno podnosi prijedlog da se nagrada „Zrinski“ u kategoriji gospodarstvo dodijeli OPG Zobić Miljenko, Frankopanska 72, Mursko Središće, OIB – 95173489411, iz razloga ostvarivanja značajnih radnih i poslovnih rezultata i jačanja gospodarsko – poljoprivredne osnove na području Grada Mursko Središće i šire,
 1. 6. Temeljem javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće, koji je bio raspisan do 12.02.2016. godine, gradonačelnik prima na znanje pristigle prijedloge dodjelu priznanja, (ukupno 8 prijedloga za nagrade i 8 prijedloga za zahvalnice) te se isti dostavljaju Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje: a) prijedlozi gradonačelnika: 1) pansion „Ilonka“, Matije Gupca 17, Mursko Središće (temeljem 40 godina rada) – za nagradu Grada Mursko Središće; 2) Tomanić Rajko, Ruđera Boškovića 24, Mursko Središće – za nagradu Grada Mursko Središće; 3) udruga – web portal „Muralist“, Mursko Središće – za zahvalnicu Grada Mursko Središće, 4) Rob Josip (posthumno), Martinska 109, Mursko Središće – za zahvalnicu Grada Mursko Središće; b) prijedlozi Društva žena Mursko Središće; 5) Božena Levačić, Ruđera Boškovića 17a, Mursko Središće – za zahvalnicu Grada Mursko Središće, 6) Klara Glavina, Ivana pl.Zajca 1, Mursko Središće – za zahvalnicu Grada Mursko Središće; c) prijedlog NK „Rudar“ Mursko Središće; 7) Zlatko Rihtarec, Matije Gupca 111, Mursko Središće – za nagradu Grada Mursko Središće, d) prijedlozi VMO Mursko Središće; 8) NK „Rudar“ Mursko Središće, 9) dr. Biserka Goričanec, Mursko Središće, 10) Marina i Vladimir Hoblaj, Mursko Središće, 11) Đuro Varšić (posthumno), Mursko Središće, 12) Društvo žena Mursko Središće – za nagrade Grada Mursko Središće; 13) Marija Horvat, Mursko Središće, 14) „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o, Mursko Središće, 15) Josip Jambrošić, Mursko Središće i 16) Tin Tomanić, Mursko Središće – za zahvalnice Grada Mursko Središće,
 1. 7. Kao najpovoljnija ponuda za izradu glavnog projekta rekonstrukcije objekta Etno kuća u Murskom Središću, na k.č.br. 100, k.o. Mursko Središće, odabire se ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić, Ulica kralja Tomislava 30, Čakovec, u ukupnom iznosu od 31.250,00 kn, uključujući PDV,
 1. 8. Kao najpovoljnija ponuda za izradu 333 m dužine nogostupa u ulici Rade Končara u Murskom Središću odabire se ponuda firme „Autoprijevoz – niskogradnja Branko Žganec“, Trg braće Radić 2, Mursko Središće, u ukupnom iznosu od 77.856,25 kn, uključujući PDV,
 1. 9. Kao najpovoljnija ponuda za izradu 4 ograde u ulici Rade Končara u Murskom Središću odabire se ponuda firme „Autoprijevoz – niskogradnja Branko Žganec, Trg braće Radić 2, Mursko Središće, u ukupnom iznosu od 21.087,50 kn, uključujući PDV,
 1. 1o. Kao najpovoljnija ponuda za rekonstrukciju i izradu 61 m2 staze od betonskih tlakovaca uz tržnicu u Murskom Središću odabire se ponuda firme „Autoprijevoz – niskogradnja Branko Žganec“, Trg braće Radić 2, Mursko Središće, u ukupnom iznosu od 12.958,75 kn, uključujući PDV,
 1. 11. Kao najpovoljnija ponuda za osiguranje imovine Grada Mursko Središće izabire se ponuda firme „Euroherc osiguranje“ d.d., Kralja Tomislava 30, Čakovec, u ukupnom iznosu od 15.425,64 kn, uključujući PDV,
 1. 12. Gradonačelnik obaviještava građane, javnost i medije da skela Mursko Središće – Fusek i skela Križovec službeno počinju prometovati od 01.04.2016. godine. Za voditelja skele Mursko Središće – Fusek imenuje se Zadravec Stjepan koji je položio propisani ispit, dok se za voditelja skele Križovec imenuje Mesarić Rudolf, koji također ima položeni propisani ispit,
 1. 13. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Šimunić Antun, voditelj odsjeka za graditeljstvo, zadužuje se za provjeru protočnosti glavnog kolektora kanalizacije u ulici Kralja Zvonimira u Murskom Središću te za rušenje nekoliko borova koji svojim korijenjem narušavaju protočnost kanala,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/16-01/348

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 15.02.2016.                                                                        Dražen Srpak