GRAĐANI, ŠTETU NASTALU OD TUČE MOŽETE PRIJAVITI U GRADSKOJ UPRAVI! – 95. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 13.07.2015. godine na 95. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić,Marija Kraljić, Dolores Vrtarić), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1.VMO Križovec – gradonačelnik prima na znanje zapisnik 5. i 6. Sjednice VMO Križovec, u svezi zatvaranja lokalnog vodovoda u Križovcu,
  1. 2.Projektni biro Novković d.o.o., Palinovečka 19a,Zagreb – prihvaća se ponuda za vršenje revizije statike za Centar za kulturu u iznosu od 4.750,00 kuna,
  1. 3.NK „Mura“ Hlapičina – odobrava se zamolba za kupnju perilice rublja i popravak kosilice u iznosu od 10.000,00 kuna iz sredstva kapitalnih donacija,
  1. 4.IUS – INFO, Tuškanova 37, Zagreb – odbija se ponuda za IUS INFO Standard pretplatu,
  1. 5.Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – prihvaća se Sporazum o sufinanciranju prijevoza učenika Osnovne škole Mursko Središće od mjesta stanovanja do škole.

Prijevoz učenika sufinancirati će se na slijedeći način:

– za učenike od 1. do 4. razreda čije mjesto stanovanja je od Škole udaljeno manje od 3 km,

– za učenike od 5. do 8. razreda čije mjesto stanovanja je od Škole udaljeno manje od 5 km.

Grad Mursko Središće se obvezuje sufinancirati prijevoz učenika u iznosu od 47.789,00 kuna.

  1. 6.Obavještavaju se građani s područja Grada Mursko Središće da će se zahtjevi za prijavu štete od elementarne nepogode zaprimati od 20.07. – 07.08.2015. godine u gradskoj upravi.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1147

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 13.07.2015.                                                                        Dražen Srpak

11731462_790161541081679_1564389448_o

unnamed (3)

unnamed6