ZA VRIJEME „LJETA UZ MURU“ UGOSTITELJI MOGU RADITI DO 04 SATA

        Temeljem članka 3. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/07), te Zaključka gradonačelnika, Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Mursko Središće, izdaje

 
S U G L A S N O S T

  1. Odobrava se svim ugostiteljskim objektima na području Grada Mursko Središće produženi rad lokala za vrijeme trajanja manifestacije „ Ljeto uz Muru“ u vremenu 08.08.2014. i 09.08.2014. godine do 04,00 sata.

2. Za produljeni rad lokala vlasnici ugostiteljskih objekata obavezni su podmiriti  taksu za svaki sat produljenog rada.

3. U ostale dane lokal se mora pridržavati radnog vremena iz Odluke.

 
O b r a z l o ž e n j e

 

        Zbog održavanja manifestacije „Ljeto uz Muru“ gradonačelnik Grada Mursko Središće donio je Zaključak o produljenom radu lokala do 04,00 sata, u dane kao u izreci Suglasnosti sa plaćanjem potrebne takse, a što je u skladu s člankom 3. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Mursko Središće.  

 

                                                                       Gradonačelnik

                                                                       Srpak Dražen