VRTIĆ „MASLAČAK“ – RODITELJI SU DJECU DUŽNI UPISATI U PROGRAM PREDŠKOLE

DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“
Trg braće Radića 4
40 315 Mursko Središće
Mursko Središće, 18.9.2014.
KLASA: 601-02/14-01/155
UR.BROJ: 2109-82/14-01

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/97 i 94/13) i Državnog pedagoškog standarda (NN broj 63/08 i 90/10), Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće objavljuje

J A V N I  P O Z I V
ZA UKLJUČIVANJE DJECE U PROGRAM 
PREDŠKOLE

 


Poziv se odnosi na djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića a rođena su između 1. travnja 2008. i 31. ožujka 2009. godine te stanuju na području Grada Mursko Središće (Štrukovec, Hlapičina, Mursko Središće, Peklenica i Križovec). Roditelji su dužni dijete upisati u ovaj program najkasnije do 30. rujna 2014. godine, a to mogu učiniti u Matičnom vrtiću u Murskom Središću, svakog radnog dana od 8 do 15 sati.