Upisi u Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće

DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK”

ULICA SLATINE 2

40 315 MURSKO SREDIŠĆE

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK” MURSKO SREDIŠĆE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

    Članak 1.

U Dječji vrtić „Maslačak” Mursko Središće (u daljnjem tekstu: Vrtić) upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2023. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u školu.

U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu života (djeca rođena 2021. i 2022.).

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navrši 3 godine života (djeca rođena 2017., 2018., 2019. i 2020.) i djeca s odgodom upisa u 1. razred osnovne škole).

U program predškole obavezan je upis djece rođene od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018., a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

Članak 2.

Zahtjev za upis djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, upitnik za roditelje i ostala obvezna dokumentacija preuzimaju se na web stranici Vrtića: https://dv-maslacak.com

Članak 3.

Programi koje Vrtić ostvaruje tijekom pedagoške godine 2023./2024. su sljedeći:

– redoviti programi njege odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci

rane i predškolske dobi

– program predškole

– Montessori program odgojno-obrazovnog rada

– program rada za djecu romske nacionalne manjine

Članak 4.

Roditelj odnosno skrbnik koji po prvi put prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati zahtjev s potrebnom dokumentacijom.

Zahtjev za upis sa svom potrebnom dokumentacijom dostavlja se od 02. svibnja 2023. do 17. svibnja 2023. osobno svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati, poštom na adresu: Dječji vrtić „Maslačak”, Ulica Slatine 2, 40 315 Mursko Središće, putem e-pošte: [email protected] ili izvan navedenog vremena prema dogovoru na broj telefona 040/ 343 064.

Članak 5.

Zahtjev za upis (u daljnjem tekstu: zahtjev) s dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta.

Uz zahtjev se prilaže:

– rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta za koje se zahtjeva upis

– potvrdu o mjestu prebivališta djeteta

– preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika

– potvrdu o radnom statusu roditelja/skrbnika,/ rješenje o invalidnosti/ rješenje o mirovini,/

potvrdu s fakulteta o statusu redovitog

– potvrdu o sufinanciranju troškova smještaja koju izdaje nadležni odjel jedinice lokalne

samouprave u kojoj roditelji/skrbnici imaju prebivalište (odnosi se samo na roditelje/skrbnike

djece koji nemaju prebivalište na području Grada Mursko Središće)

– potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

– dokaz o obavljenom obaveznom cijepljenju (presliku knjižice imunizacije)

– nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za

vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinsku

dokumentaciju i stručne nalaze i mišljenja, ukoliko postoji teškoća u razvoju djeteta

– dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

– privola/suglasnost roditelja (koja se preuzima na Web stranici Vrtića)

– izjava o dovođenju i odvođenju (koja se preuzima na Web stranici Vrtića)

– upitnik za roditelje (koji se preuzima na Web stranici Vrtića)

Članak 6.

Rezultati upisa objavit će se na oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Maslačak” (šifre će bit dodijeljene prilikom zaprimanja zahtjeva za upis djeteta).

Svi novoupisani korisnici (roditelji/skrbnici) o rezultatima upisa biti će obaviješteni i telefonskim putem.

Obavijest o rezultatima upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama Vrtića i Osnivača te na oglasnim pločama Vrtića.