PREDAVANJE O PREVENCIJI I LIJEČENJU KARCINOMA PROSTATE U MURSKOM SREDIŠĆU

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 24.03.2014. godine na 37. sjednici stručnog kolegija donosi sljedeći

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

1.     Županijska liga protiv raka, Čakovec – odobrava se zamolba za ustupanje prostorije za sastanke kod TIC-a Mursko Središće, za dan 30.04.2014. godine (srijeda) u 19,00 sati za održavanje javnog predavanja na temu „Rana prevencija i liječenje karcinoma prostate“,

 

 

Navedeni zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/14-01/404

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                   GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 24.03.2014.                                               Dražen Srpak