Odgovor Turističkog vijeća TZ Općine Sveti Martin na Muri na Priopćenje OO HDZ Sveti Martin na Muri

Poštovane članice i članovi OO HDZ Sv. Martin na Muri!

Potaknuti Vašim priopćenjem za javnost o nepravilnosti kod izbora i zapošljavanja direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Sv. Martin na Muri, ne možemo ostati ravnodušni prema Vašoj pažnji i brizi koju pridajete izboru direktora TU.

Uvijek smo, kao Turističko vijeće, pazili na transparentnost poslovanja TZ pa tako i na izbor zaposlenika. Moramo ovdje naglasiti da je Općina osnivač TZ i kao takva je odvojena od poslovanja Općine te djeluje samostalno u skladu sa svojim Statutom i po propisima RH, a pogotovo po Zakonu o Turističkim zajednicama.

Ako biste, prije Vašega priopćenja pročitali Statut Turističke zajednice , onda biste već u prvom članku iščitali tko su i tko može biti članom TZ. Članak donosimo u cijelosti:

Članak 1.

Turistička zajednica Općine Sv. Martin na Muri (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini Općine Sv. Martin na Muri (u daljnjem tekstu: Općina).

Iz ovog članka jasno se vidi da to nije političko tijelo, već da TZ čine isključivo pravne i fizičke osobe iz gospodarstva, posebice iz djelatnosti turizma, bez obzira na političku pripadnost.

Nadalje, u Članku 7. Statuta TZ stoji tko upravlja Zajednicom.

Članak donosimo u cijelosti:

Članak 7.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 1. ovoga članka, računaju se članarina i 25% boravišne pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za skupštinu Zajednice.

Iz ovog članka se jasno vidi da Zajednicom upravljaju članovi koji uplaćuju sredstva temeljem visine udjela iz članarine i boravišne pristojbe. Nigdje se ne spominje članstvo legitimno izabranih osoba na vlasti (ni zakonodavne, a ni izvršne ).

U Člancima 27. i 28. Statuta TZ govori se o Turističkom vijeću i o zadacima i ovlastima Turističkog vijeća.

Članke donosimo u cijelosti:

Članak 27.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

 

Članak 28.

Turističko vijeće Zajednice:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
 • predlaže skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice i podružnica, te godišnje financijsko izvješće,
 • podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
 • upravlja imovinom Zajednice sukladno zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,
 • donosi opće akte za stručnu službu Zajednice,
 • imenuje direktora turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističkog ureda i voditelje podružnica,
 • zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,
 • utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima zajednice,
 • daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom i zakonom.

 

Iz ovih članaka jasno se vidi tko i na temelju čega vrši izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda i tko ga razrješuje. Nigdje se ne spominje da to vrše legitimno izabrani predstavnici vlasti.

Istini za volju, predsjednik Skupštine i Vijeća TZ je, po sili zakona, općinski načelnik. On je jedini predstavnik lokalne uprave i ni u kojoj mjeri ne može donositi samostalno odluke bez suglasnosti Skupštine ili Vijeća TZ. Na koji način bi onda on kao predstavnik legitimno izabrane vlasti samostalno mogao ( prema Vašem navodu u tekstu) činiti niz nepravilnosti?

U Vašem Priopćenju se također navodi da je bilo prijavljeno nekoliko kandidata pa čak i neki koji su rodbinski povezani sa članovima Turističkog vijeća. Kandidat koji je izabran na mjesto direktora Turističkog ureda izabran je jednoglasno od svih prisutnih vijećnika temeljem pravovaljane dokumentacije i to od Vijeća koje čine profesionalci, djelatnici u turizmu, kojima nije svejedno tko će voditi Turistički ured turistički najrazvijenije općine u Međimurju. Usput rečeno, naša je Općina uz sve nepravilnosti prema Vašem priopćenju (a kojih nije bilo) dobitnica mnogih državnih turističkih priznanja i kao jedina u Europi trostruka dobitnica europskih priznanja u različitim kategorijama. I to ne samo zaslugama turističkih djelatnika, već i svih mještana naše Općine.
U natječajnoj dokumentaciji navodi se: “Turistička zajednica zadržava pravo pozvati kandidate na razgovor i provjeru znanja.” Dakle, ne mora, ali može u slučaju potrebe.

S obzirom na dostavljenu dokumentaciju i ispunjene sve uvjete odabranog kandidata ,osim stručnog ispita kojega je dužan položiti u roku godine dana, smatrali smo da razgovor nije potreban. Turističko vijeće se prilikom odabira najboljeg kandidata nije povodilo političkom pripadnošću, niti rodbinskim vezama, već isključivo temeljem dostavljene dokumentacije i stručnošću kandidata. Nakon provedenog postupka i dostave rješenja kandidatima, postoji zakonski rok za žalbe i primjedbe. Nikakva očitovanja u tom roku nismo primili niti od jednog kandidata pa smatramo da smo izabrali najboljeg kandidata i odradili izbor prema kriterijima iz Natječaja.

Slijedom svega navedenoga, smatrate li i dalje da bi svi mi koji se profesionalno bavimo turizmom i koji činimo Skupštinu i Vijeće TZ te uplaćujemo nemala sredstva u TZ, na čelo jedne takve turistički  uspješne sredine postavili osobu koja nije sposobna voditi Turistički ured?

Smatramo da je uvijek potrebno ukazivati na nepravilnosti i u tome Vas podržavamo. Budite uvjereni da nepravilnosti u ovom slučaju nije bilo.

Vjerujemo da niste imali zle namjere bespotrebno uznemiriti i obmanuti mještane naše Općine, već da ste to učinili iz neznanja o tome na koji način funkcionira Turistička zajednica i na koji način i tko vrši izbor zaposlenika. Ubuduće Vas pozivamo da se bolje informirate te da svi izbjegnemo prouzročene neugodnosti.

Uz dužno poštovanje, srdačno Vas pozdravljamo!

Turističko vijeće TZ Općine Sv. Martin na Muri