Obavijest o upisima u Dječji vrtić “Maslačak“ Mursko Središće za pedagošku godinu 2021.-2022.

                                                               I

U Dječji vrtić „Maslačak” Mursko Središće (u daljnjem tekstu: Vrtić) upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2021. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u školu.

U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1. godinu života (djeca rođena 2019. i 2020.)

U redovite vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navrši 3 godine života (djeca rođena 2015., 2016., 2017., 2018. i djeca s odgodom upisa u 1. razred osnovne škole)

U Montessori program rada može se upisati dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navrši 3 godine života (djeca rođena 2015., 2016., 2017., 2018.)

U program predškole obavezan je upis djece rođene od 01. travnja 2015. do 31. ožujka 2016., a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

Prijavu za program predškole moguće je izvršiti do 20. rujna 2021. godine.

II

 

Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Vrtića u pravilu ako stanuje na području na kojem Vrtić djeluje odnosno ako ima interes za izabrani program koji nudi Vrtić.

Zahtjev za upis i upitnik za roditelje (uz navedene priloge) šalju se na e-mail adresu vrtića: [email protected] ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Maslačak”, Ulica Slatine 2, 40315 Mursko Središće u vremenu od 10. svibnja 2021. do 20. svibnja 2021. godine.

  III

 

Uz zahtjev za upis djeteta potrebno je priložiti:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta za koje se zahtjeva upis
 • potvrdu o mjestu prebivališta djeteta
 • preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
 • zahtjev za upis i upitnik za roditelje koji su prilog ovoj obavijesti
 • potvrdu o radnom statusu roditelja/skrbnika,/ rješenje o invalidnosti/

rješenje o mirovini,/ potvrdu s fakulteta o statusu redovitog studenta

 • potvrdu o sufinanciranju troškova smještaja koju izdaje nadležni odjel

jedinice lokalne  samouprave u kojoj roditelji/skrbnici imaju prebivalište

(odnosi se samo na roditelje/skrbnike djece koji nemaju prebivalište na

području Grada Mursko  Središće)

 • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i

dokaz o obavljenom obaveznom cijepljenju

 • nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih

sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i

zapošljavanje osoba s  invaliditetom, medicinsku dokumentaciju i stručne

nalaze i mišljenja, ukoliko postoji teškoća u razvoju djeteta

 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

Roditelj djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • Dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata ili potvrda nadležnog tijela
 • Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu
 • Dijete čija su oba roditelja zaposlena ili su na redovnom školovanju – potvrda poslodavca ili fakulteta
 • Dijete samohranih zaposlenih roditelja ili udomitelja – smrtni list ili rješenje centra za socijalnu skrb
 • Dijete bez oba roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • Dijete s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe u vrtiću što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja
 • Dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih
 • Dijete čiji je brat ili sestra polaznik Vrtića.

O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje se temeljem procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programom i uvjetima koje vrtić može ponuditi. Duljinu trajanja boravka djeteta s teškoćama određuje u svakom pojedinom slučaju stručni tim Vrtića.

Za djecu s posebnim prehrambenim potrebama, kroničnim oboljenjima i/ili alergijama prilaže se relevantna zdravstvena dokumentacija.

Za djecu razvedenih roditelja prilaže se Rješenje o skrbništvu i druge bitne odluke nadležnih tijela.

Ugovor o upisu djeteta u vrtić potpisuje se nakon prikupljanja i verificiranja

sve potrebne dokumentacije s ravnateljicom i stručnim timom Vrtića.

 IV

 

Prednost i pravo upisa i sufinanciranja boravka u Dječjem vrtiću „Maslačak” Mursko Središće ostvaruju djeca čiji roditelji i skrbnici imaju prebivalište na području Grada Mursko Središće.

  V

Svi novoupisani korisnici (roditelji/skrbnici) o rezultatima upisa biti će obaviješteni

e-mailom ili telefonom.

Kontakt za upite o upisima: 040/ 343 064