Obavijest o sprečavanju širenja i obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Grada Mursko Središće

S ciljem da se osigura zdravlje stanovništva, da se uklone uzročnici i izvori štetnih utjecaja na zdravlje ljudi te da se smanje površine na kojima raste alergijsko bilje ovom obavijesti, Grad Mursko Središće, obvezuje vlasnike i posjednike zemljišta na provođenje mjera i aktivnosti usmjerenih na uništavanje ambrozije prije cvatnje.

Svi vlasnici, pravne i fizičke osobe, posjednici, korisnici i ovlaštenici zemljišta obvezni su pridržavati se Naredbe o poduzimanju mjera obaveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (NN br. 72/07) te članka 5., 6. i 7.  Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Mursko Središće.

Vlasnici, posjednici ili korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta (obrađenog i neobrađenog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova) dužni su redovito uklanjati i suzbijati korov sljedećim mjerama:

– agrotehničkim: obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kultura;

– mehaničkim: okopavanjem, plijevljenjem i redovitom košnjom;

– kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj, a u skladu s uputom priloženom uz sredstvo.

U slučaju kršenja odredbi iz Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Grada Mursko Središće će vlasnicima zemljišta poslati Upozorenja te su predviđene i kaznene odredbe odnosno određene su i novčane kazne za pravne i fizičke osobe i to novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

Pravna ili fizička osoba koja ne održava poljoprivredno zemljište sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i ne obrađuje sukladno agrotehničkim mjerama kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 15.000,00 kn.

Pravna ili fizička osoba koja onečisti poljoprivredno zemljište štetnim tvarima tako da je poljoprivredna proizvodnja na tom zemljištu umanjena ili onemogućena kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn do 50.000,00 kn.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće dao je nalog komunalnom redarstvu da na cijelom području grada prati provedbu mjera te upozorava fizičke i pravne osobe na potrebu provedbu gore spomenutih mjera te da im daje primjereni rok za uklanjanje, a samo u slučaju neispunjavanja te obveze izriče kazne.

Molimo građane, korisnike i vlasnike zemljišta da redovito uklanjaju i suzbijaju korov kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

 (GMS)