GRAD SKUPLJA HUMANITARNU POMOĆ ZA POPLAVLJENA PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU U VATROGASNOM DOMU

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 19.05.2014. godine na 44. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.

– gradonačelnik upućuje javni poziv građanima za skupljanje humanitarne pomoći poplavljenim područjima uz rijeku Savu, i to na način da će se od 20.05. do 30.05.2014. godine moći donirati boje i pribor za farbanje unutarnjih zidova, što im je prvo potrebno za unutarnju obnovu poplavljenih kuća i što će biti proslijeđeno navedenim hrvatskim općinama uz rijeku Savu. Pomoć će se skupljati od 20.05. do 30.05. u prostorijama DVD Mursko Središće, Frankopanska 8, u vremenu od 18,00 do 20,00 sati svaki dan osim subote i nedjelje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/14-01/612

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                        GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 19.05.2014.                                                          Dražen Srpak