GRAD POZIVA UGOSTITELJE DA SVOJE USLUGE PRUŽAJU NA SKELI FUSEK

Neobvezujući javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih usluga na lokaciji skele „Fusek“

(I)

         Grad Mursko Središće objavljuje javni poziv zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama za pružanje ugostiteljskih usluga na lokaciji skele „Fusek“.

         Vremenski period pružanja ugostiteljskih usluga: razdoblje prometovanja skele – od 01. travnja do 31. listopada. 

 

(II)

         Zbog specifičnosti lokacije skele Grad Mursko Središće obavještava potencijalne kandidate da se na navedenoj lokaciji ne nalazi priključak električne energije te priključak vode te bi stoga iste priključke trebalo riješiti na alternativni način.

 

(III)

         Poželjno je da su pravne i fizičke osobe koje se javljaju na javni poziv registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. U obzir će se uzeti i ponude-pisma namjere i pravnih ili fizičkih osoba koje na dan podnošenja pisma namjere nisu registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnost pod uvjetom da u pismu namjere navedu da će do eventualnog sklapanja ugovora s Gradom Mursko Središće te početka obavljanja ugostiteljske djelatnosti na lokaciji skele „Fusek“ obaviti registraciju djelatnosti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

(IV)

         Pravne i fizičke osobe koje se javljaju na ovaj javni poziv dužne su u pismu namjere navesti svoj naziv, odnosno ime i prezime, OIB te sjedište, odnosno prebivalište.

 

(V)

         Adresanakojuse šaljeponudaje: GradMurskoSredišće, TrgbanaJosipaJelačića 10, 40315 MurskoSredišćesnaznakom „INTERES ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA LOKACIJI SKELE „FUSEK.

                  Rok za dostavu ponuda: 01.08.2014. godine.

 

 

UMurskomSredišću, 30. lipnja 2014. godine       

                                                                                     GRADONAČELNIK:       Dražen Srpak