GRAD OBJAVIO NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA

 

 

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada

Mursko Središće za akademsku godinu 2013/2014

 

 

 

 

1.      Grad Mursko Središće za akademsku godinu 2013/2014 raspisuje natječaj za dodjelu 5 (pet) studentskih kredita za studije neodređenog smjera.

 1. Studentski krediti se dodjeljuju za studente u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
 2. Uvjeti za dodjelu studentskih kredita su sljedeći:

                       –  hrvatsko državljanstvo,

                       –  prebivalište na području Grada Mursko Središće,

 1. Kriteriji za dodjelu studentskih kredita su: materijalni i socijalni položaj, opći uspjeh u prethodnom školovanju za učenike koji se upisuju na prvu godinu studija, tj. prosječne ocjene svih položenih ispita za studente viših godina, uspjeh na natjecanjima.
 2. Određuje se visina studentskih kredita u iznosu:

– 1000,00 Kn mjesečno za studij na području Zagreba ili udaljenijih gradova na području   Republike Hrvatske ili u inozemstvu,

– 500,00 Kn mjesečno za studij na području grada Čakovca i Varaždina,

 1. Dokumenti potrebni za sudjelovanje na natječaju su:

Zamolba za dodjelu studentskog kredita – prijava,

Potvrda o redovnom upisu na višu školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske grupe,

Preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole i svjedodžbe završnog ispita za sudente prve godine, odnosno potvrda fakulteta o položenim ispitima i prosjeku ocjena za studente viših godina studija,

Preslika osobne iskaznice,

Potvrda o upisu na fakultet ili srednju školu za člana uže obitelji ( ukoliko je zadovoljen navedeni kriterij),

Izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,

Izjava o prihodu svih članova kućanstva dokumentirana dokazima o prihodima (kopije platnih lista, odrezaka mirovine i slično), za sve članove kućanstva koji ostvaruju prihod,

Izjava podnositelja zamolbe da ne prima niti jednu drugu studentsku potporu,

U slučaju potrebe od podnositelja zamolbe može se zatražiti i dopuna dokumentacije.

 

Rok za podnošenje zamolbi je 01.10.2013. godine.

Zamolbe se podnose na adresu: GRAD MURSKO SREDIŠĆE, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

Imena kandidata kojima će biti dodijeljeni studentski krediti biti će objavljena u sredstvima javnog informiranja, te će isti biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti osobno u Gradsku upravu Grada Mursko Središće, te na telefon 040/370 782, uredovnim danima od 07,00 do 15,00 sati.

 

            S poštovanjem

                                                                                                          GRADONAČELNIK:

 

                                                                                                          Dražen Srpak

 

Pravilnik o studentskim kreditima

 

 

Opće odredbe

 

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se prava i obveze korisnika studentskih kredita za koje Grad Mursko Središće prema odlukama svojih nadležnih tijela i sukladno ugovoru s poslovnom bankom sufinancira kamate, način raspisivanja natječaja za dodjelu kredita, postupak donošenja odluka o pitanjima koja se tiču odnosa između korisnika kredita i Grada Mursko Središće, te ostala pitanja značajna za dodjelu studentskih kredita i ispunjenje ugovornih obveza.

 

Članak 2.

Grad Mursko Središće u svom proračunu osigurava sredstva za pokrivanje troškova kamata na kredite koje studenti s područja Grada Mursko Središće podižu za podmirenje troškova školovanja u Međimurskoj banci Čakovec sukladno Ugovoru o međusobnoj poslovnoj suradnji Međimurske banke Čakovec (u daljnjem tekstu Banka)i Grada Mursko Središće (u daljnjem tekstu Grad) te sredstva za otplatu glavnice ili dijela glavnice kredita najuspješnijim studentima u skladu s odredbama ovoga pravilnika.

 

Članak 3.

Grad na način i pod uvjetima utvrđenima ugovorom o poslovnoj suradnji s Bankom i ovim pravilnikom, pokriva u cijelosti troškove kamata tijekom isplate kredita i za razdoblje mirovanja i počeka te djelomično, a najmanje 1 %, tijekom otplate kredita, u ime i za račun korisnika koji su ostvarili uvjete utvrđene ovim pravilnikom.

 

Članak 4.

U okviru ugovora o međusobnoj poslovnoj suradnji Banka može dodijeliti kredite samo na osnovi odluke nadležnih tijela Grada.

 

Članak 5.

Banka, Grad i svaki korisnik kredita sklapaju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze u svakom pojedinačnom kreditnom odnosu.

U skladu s općim i posebnim uvjetima poslovanja Banke, korisnik kredita može imati sudužnika, a vraćanje kredita osigurava jamstvom ili drugim Banci prihvatljivim instrumentima osiguranja.

 

 

Članak 6.

Sve odluke o pravima na isplatu tranši kredita i na podmirenje troškova kamata kao i o pravima na mirovanje i poček tijekom trajanja kreditnoga odnosa, u skladu s odredbama ugovora o poslovnoj suradnji s Bankom i ovoga pravilnika, donosi Grad.

 

Članak 7.

Korisnici kredita iz ovoga pravilnika mogu biti osobe koje imaju prebivalište na području Grada Mursko Središće kontinuirano najmanje dvije godine prije raspisivanja natječaja za dodjelu studentskih kredita.

Korisnici kredita zadržavaju pravo na podmirenje troškova kamata, kao i sva druga prava uređena ovim pravilnikom, dok imaju prebivalište na području Grada Mursko Središće.

Grad ima pravo od korisnika kredita koji su predmet ovoga ugovora u svako doba zatražiti dokaz o prebivalištu, studentskom ili radnom statusu.

Mjesto i trajanje prebivališta dokazuje se važećom osobnom iskaznicom ili potvrdom o prebivalištu koju izdaje PU Međimurska.

 

Članak 8.

Ovim pravilnikom uređuju se studentski krediti i jednokratne novčane nagrade za darovite studente.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće može odobriti jednokratne nepovratne novčane nagrade darovitim studentima s područja Grada Mursko Središće za postignut uspjeh tijekom školovanja uzimajući u obzir proračunske mogućnosti.

 

Natječaj za dodjelu studentskih kredita

 

Članak 9.

Krediti iz čl. 8. dodjeljuju se na osnovi javnog natječaja. Natječaj za dodjelu studentskih kredita raspisuje gradonačelnik Grada Mursko Središće (u daljnjem tekstu gradonačelnik).

Natječaj za dodjelu kredita sadrži:

 1. uvjete za dodjelu i korištenje kredita
 2. iznose tranši i razdoblje isplate i otplate kredita
 3. naziv i adresu tijela kojem se prijave podnose
 4. rok za prijavu i dostavu dokumenata
 5. rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja
 6. popis potrebnih dokumenata.

Natječaj se objavljuje u lokalnim javnim glasilima i na web stranici Grada Mursko Središće.

Na web stranici Grada Mursko Središće se uz natječaj objavljuje i ovaj pravilnik te obrazac prijave na natječaj.

Postupak primanja i obrade zamolbi za odobravanje studentskih kredita vodi Ured Grada Mursko Središće.

 

Članak 10.

Utvrdi li Upravni odjel, Povjerenstvo za dodjelu kredita ili Banka u bilo kojoj fazi dodjele, korištenja ili otplate kredita da su podaci ili dokumenti bitni za dodjeljivanje, korištenje ili otplatu studentskog kredita lažni, neistiniti ili krivotvoreni, Povjerenstvo za dodjelu kredita će poništiti svoju odluku o dodjeli kredita, Banka će zatražiti povrat iskorištenoga dijela kredita, a Grad od studenta povrat kamata.

 

Povjerenstvo za dodjelu kredita

 

Članak 11.

Odluku o pravu na dodjelu studentskog kredita, kao i sve odluke koje se tiču kreditnih odnosa tijekom isplate, počeka, mirovanja ili otplate kredita, a nisu u isključivoj nadležnosti Banke ili gradonačelnika ni posebno uređene ovim pravilnikom, donosi Povjerenstvo za dodjelu studentskih kredita Grada Mursko Središće (u nastavku Povjerenstvo).

Prilikom donošenja odluke o pravu na dodjelu studentskog kredita, a u slučaju većeg broja zamolbi od planiranog broja studentskih kredita, Povjerenstvo se prilikom dodjeljivanja studentskih kredita vodi slijedećim kriterijima:

          Opći uspjeh u prethodnom školovanju

          Uspjeh na natjecanjima

          Materijalni i socijalni položaj 

 

Članak 12.

Povjerenstvo imenuje Gradsko vijeće Grada Mursko Središće. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 4 člana.

 

Članak 13.

Povjerenstvo odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva prema samostalnoj odluci ili na zahtjev gradonačelnika.

 

Članak 14.

Odluke Povjerenstva izrađuju se u pisanom obliku, a dostavljaju se korisnicima kredita čija se prava i obveze reguliraju najkasnije za osam dana od donošenja.

 

Članak 15.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ured Grada Mursko Središće.

 

Članak 16.

Zamolbu kojom korisnik kredita traži odlučivanje o nekom od svojih prava ili obveza, Povjerenstvo je dužno riješiti u roku od trideset dana od njezina dostavljanja Gradu Mursko Središće.

 

Članak 17.

Na odluku Povjerenstva korisnik kredita ima pravo prigovora gradonačelniku u roku od 15 dana od njezina primitka.

Korisnik kredita ima pravo prigovora gradonačelniku na rad Povjerenstva ukoliko o njegovoj zamolbi nije riješeno u roku određenom ovim pravilnikom.

 

Članak 18.

Ured Grada Mursko Središće dužan za sjednicu Povjerenstva na kojoj se odlučuje o zamolbama korisnika studentskih kredita  pripremiti obrazložene prijedloge odluka.

Prijedlozi odluka dio su zapisnika sa sjednice Povjerenstva.

 

Članak 19.

Studentski krediti uređeni ovim pravilnikom dodjeljuju se redovnim studentima integriranih, dodiplomskih i diplomskih studija u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske unije.

 

Članak 20.

Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj za dodjelu studentskih kredita su:

 1. ispunjen i potpisan obrazac prijave
 2. potvrda o upisu iz koje je vidljiv status studenta, studij i studijski smjer te posljednji upisani semestar
 3. preslika osobne iskaznice studenta ili potvrda o njegovu prebivalištu ukoliko dovoljno trajanje prebivališta nije vidljivo iz osobne iskaznice.

U obrascu prijave student daje podatke koji se uzimaju kao osnovica za sklapanje ugovora o kreditu.

 

 

Članak 21.

Student kojem je na osnovi natječaja dodijeljeno pravo na kredit, nakon utvrđene kreditne sposobnosti sudužnika i/ili jamaca, sklapa s Bankom i Gradom Ugovor o okvirnom studentskom kreditu u kojem je naveden kreditni iznos koji se korisniku stavlja na raspolaganje, vrijeme u kojem se iznos može iskoristiti, datum početka otplate kredita, kao i svi ostali uvjeti isplate, korištenja i otplate kredita.

Kreditni iznos koji se studentu stavlja na raspolaganje, prema prijedlogu Ureda Grada Mursko Središće, utvrđuje Povjerenstvo na osnovi prijave na natječaj, a određuje se sukladno ukupnom trajanju studija i semestru u kojem se studentu kredit dodjeljuje.

Razdoblje isplate kredita počinje u mjesecu u kojem je sklopljen ugovor o kreditu i završava istekom kalendarske godine u kojoj je student upisao posljednji semestar studija za koji mu je kredit dodijeljen ukoliko je u posljednjoj akademskoj godini slušao oba studijska semestra, odnosno u travnju ako je upisao samo jedan semestar.

Mjesečna tranša studentskog kredita iznosi do 1.000,00 kuna.

 

Članak 22.

Pravo na isplatu kredita u narednoj godini student zadržava ukoliko najkasnije do 1. prosinca Upravnome odjelu za financiranje proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Mursko Središće dostavi potvrdu o nastavku studija i o statusu redovnoga studenta.

Pravo na nastavak isplate kredita mogu, na osnovi odluke Povjerenstva, ostvariti i nezaposleni studenti koji su više godine integriranoga ili diplomski studij upisali kao izvanredni studenti ukoliko su prije takvoga upisa redovno ispunjavali svoje studentske obveze i najviše jednom koristili mirovanje.

Da bi ostvarili pravo iz prethodnoga članka studenti se moraju obrazloženom molbom za nastavak kreditiranja obratiti Povjerenstvu i dostaviti potvrdu o upisu, potvrdu da su nezaposleni i dokaz o mjestu prebivališta. 

 

Članak 23.

Studenti dodiplomskih studija koji su prilikom prijave na natječaj za kredit zatražili dodjelu kredita i za diplomski studij mogu ostvariti to pravo ukoliko do 1. prosinca kalendarske godine u kojoj su odslušali posljednji semestar dodiplomskoga studija Upravnome odjelu dostave potvrdu o upisu na diplomski studij.

Studenti koji su odslušali posljednji semestar dodiplomskoga studija, a nisu diplomirali ili nisu upisali diplomski studij, mogu zatražiti mirovanje kredita za narednu kalendarsku godinu.

Nakon isteka mirovanja, kredit će se staviti u otplatu ukoliko student Upravnome odjelu za financiranje proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Mursko Središće ne dostavi potvrdu o upisu na diplomski studij najkasnije do 1. prosinca.

   

Članak 24.

Tijekom isplate kredita studenti dodiplomskoga i diplomskoga studija imaju pravo na mirovanje kredita tijekom jedne kao i studenti integriranih studija.

Zahtjev za mirovanje kredita u narednoj godini student je dužan uputiti Uredu Grada Mursko Središće najkasnije do 15. studenoga za narednu godinu. Zahtjev mora biti obrazložen i dokumentiran i uz njega je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice kao dokaz o prebivalištu.

Suglasnost za mirovanje kredita zbog mirovanja studentskih prava, ponavljanja godine, bolesti ili drugih opravdanih razloga daje Povjerenstvo za dodjelu studentskih kredita Grada Mursko Središće.

Smatra se da je zahtjevu udovoljeno ukoliko ga Povjerenstvo u roku od 15 dana od dostavljanja ne odbije.

Na obrazloženu obavijest o odbijanju zahtjeva student se može, u roku od 8 dana, žaliti Gradonačelniku.

 

 

 

Članak 25.

Za vrijeme mirovanja kredita, a najkasnije do 1. studenoga, student je dužan Gradu Mursko Središće, uz kopiju ili predočenje osobne iskaznice, dostaviti potvrdu o upisu u narednu godinu studija u statusu redovnoga studenta.

Ne dostavi li potvrdu iz prethodnoga članka, kredit se stavlja u otplatu, a korisnik kredita sam snosi sve troškove kredita.

 

Članak 26.

Rok otplate kredita jednak je dvostrukom vremenu korištenja u koje nije uračunato vrijeme počeka, a maksimalno može iznositi 10 godina (120 mjeseci). Student može, prilikom sklapanju ugovora o kreditu, ugovoriti i kraći rok otplate.

Otplata kredita počinje s datumom navedenim u ugovoru koji je korisnik sklopio s Gradom i Bankom i ne može se produžiti.

Ukoliko student nije koristio pravo na mirovanje, otplata kredita počinje 24 mjeseca nakon isplaćene posljednje tranše kredita (u 25. mjesecu), a točan se datum utvrđuje ugovorom.

Vrijeme počeka smanjuje se za onoliko mjeseci koliko je trajalo mirovanje kredita.

 

Članak 27.

Ako je korisnik kredita završio studij do početka otplate kredita i zadržao mjesto prebivališta u Gradu Mursko Središće, Grad će u njegovo ime i za njegov račun podmirivati 1 % kamate, a razliku promjenjive kamate plaća korisnik kredita.

Da bi ostvario pravo na podmirenje kamata u narednoj godini, korisnik kredita u otplati dužan je, do 1. prosinca, Upravnome odjelu dostaviti kopiju osobne iskaznice kao potvrdu o prebivalištu.

Ukoliko korisnik kredita uredno ne podmiruje svoje kreditne obveze ili stekne prebivalište izvan Grada Mursko Središće, dužan je sam podmiriti ukupni iznos kamata.

 

Članak 28.

Korisnici kredita koji tijekom studija nisu upisivali ponavljanje semestra ni koristili mirovanje studentskih prava, a imaju prebivalište na području Grada Mursko Središće i koji su diplomirali u roku od 12 mjeseci nakon završetka posljednjeg semestra studija s prosječnom ocjenom:

          4,5 ili većom, mogu zatražiti od Grada da u njihovo ime i za njihov račun otplaćuje glavnicu i kamate kredita u iznosu od 100% rate povrata kredita.

          od 4,00 do 4,49, mogu zatražiti od Grada da u njihovo ime i za njihov račun otplaćuje glavnicu i kamate kredita u iznosu od 50% rate povrata kredita.

          od 3,50 do 3,99, mogu zatražiti od Grada da u njihovo ime i za njihov račun otplaćuje glavnicu i kamate kredita u iznosu od 25% rate povrata kredita.

Zahtjev iz prethodnoga stavka, s vjerodostojnim dokazima o prosjeku ocjena, prebivalištu i datumu završetka studija upućuje se Povjerenstvu koje ga je dužno odobriti nakon provjere činjenica. Odluka o tome dostavlja se korisniku kredita i Banci.

 

Članak 29.

Umre li korisnik kredita tijekom studija ili tijekom otplate kredita, jamci koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Grada Mursko Središće tijekom korištenja, počeka i otplate kredita, ukoliko bi otplata kredita ugrozila njihove osnovne životne potrebe, mogu se obratiti Povjerenstvu s molbom da Grad preuzme otplatu kredita u cijelosti ili djelomično. Uz molbu prilažu svu dokumentaciju za koju smatraju da može vjerodostojno dokumentirati njihovu materijalnu i socijalnu situaciju.

Ocijeni li zahtjev opravdanim, Povjerenstvo može predložiti gradonačelniku da Grad Mursko Središće preuzme dug.

Odluku o preuzimanju duga donosi gradonačelnik.

 

 

 

 

Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije, a primjenjivat će se na kredite koji budu odobreni nakon njegova objavljivanja.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o pravima i obvezama korisnika studentskih potpora na području Grada Mursko Središće Klasa:021-05/06-01/266 od 11. travnja 2006. godine.

 

Članak 31.

Na već dodijeljene kredite primjenjivat će se pravilnik na osnovi kojeg su krediti i dodijeljeni.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

 

GRADSKO VIJEĆE

 
 


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

-URED GRADA-

 

PRIJAVA

na natječaj za dodjelu studentskog kredita Grada Mursko Središće

 u 2013./2014. akademskoj godini

 

 

1.    STUDENT-PODNOSITELJ PRIJAVE: ____________________________________

                                                                                          (ime, ime oca, prezime)

 

2.    Dan, mjesec i godina rođenja: ____________________________________

 

3.    Mjesto i država rođenja: ________________________________________

 

4.    Adresa prebivališta: ___________________________________________

 

5.    Broj telefona i mobitela: _________________________________________

 

6.    E-mail adresa: ____________________________

 

7.    Naziv upisanog fakulteta i studijske grupe:

 

______________________________________________________________

 

8.    Vrsta studija i godina obrazovanja (zaokružite slovo i broj):

     

A)       preddiplomski studij:           1.         prva

                                                                       2.         druga

                                                                       3.         treća

                                                                       4.         četvrta

 

B)       diplomski studij:                   1.         prva

                                                                       2.         druga

 

 

9.    Namjera nastavka studiranja na diplomskom studiju (zaokružite broj)

                 (za studente preddiplomskog studija)                 1.         DA

                                                                                                    2.         NE

 

10.Dosadašnja postignuća i uspjeh na studiju:

 

__________________________________________________________________

 

11.Ambicije i želje vezane za zapošljavanje i mjesto trajnog nastanjivanja:

 

__________________________________________________________________

 

U ________________________________                             

                                 (mjesto i datum)                                

         Potpis studenta – podnositelja prijave:

 

 

                                                                                      _____________________________