Grad Mursko Središće vlasnicima zemljišta: Uništite ambroziju jer kazne su i do 100 tisuća kuna

Obavijest o sprečavanju širenja i obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području grada Mursko Središće

Sa ciljem da se osigura zdravlje stanovništva, da se uklone uzročnici i izvori štetnih utjecaja na zdravlje ljudi te da se smanje površine na kojima raste alergijsko bilje ovom obavijesti, Grad Mursko Središće, obvezuje vlasnike i posjednike zemljišta na provođenje mjera i aktivnosti usmjerenih na uništavanje ambrozije prije cvatnje.

Svi vlasnici, pravne i fizičke osobe, posjednici, korisnici i ovlaštenici zemljišta obvezni su pridržavati se Naredbe o poduzimanju mjera obaveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (NN br. 72/07) te članka 5., 6. i 7.  Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Mursko Središće.

Vlasnici, posjednici ili korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta (obrađenog i neobrađenog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova) dužni su redovito uklanjati i suzbijati korov slijedećim mjerama:

  • agrotehničkim: obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kultura;
  • mehaničkim: okopavanjem, plijevljenjem i redovitom košnjom;
  • kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa uputom priloženom uz sredstvo.

U slučaju kršenja odredbi iz Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Grada Mursko Središće će vlasnicima zemljišta poslati Upozorenja te su predviđene i kaznene odredbe odnosno određene su i novčane kazne za pravne i fizičke osobe i to novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznite će se za prekršaj pravna osoba koja onečisti poljoprivredno zemljište štetnim tvarima tako da je poljoprivredna proizvodnja na tom zemljištu umanjena ili onemogućena (članak 6. i 7.). Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Molimo da podatke o lokacijama zakorovljenosti površina ambrozijom dojavite u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove na broj telefona 040/370-779 ili referentu za komunalno redarstvo Drago Belše 098/212010.

(Tekst: Grad Mursko Središće, foto: ilustracija)