DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“ POZIVA NA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

 

DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“

Trg braće Radića 4

40 315 Mursko Središće

Mursko Središće, 02.09.2016.

KLASA: 601-02/16-01/134

UR.BROJ: 2109-82/16-01

U skladu s odredbama članka 23.a.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/97, 94/13)  te  članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN broj 107/14.),  Upravno vijeće Dječjeg vrtića  „Maslačak“ Mursko Središće objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA UPIS  DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2016./2017. PEDAGOŠKU GODINU

 

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja ne pohađaju redoviti program vrtića, na upis djece u  program  predškole.

Sukladno članku 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole ( NN broj 107/14), program predškole  je obvezni  program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Poziv se odnosi na djecu koja su rođena između 01.travnja 2010. i 31.ožujka 2011. godine te stanuju na području Grada Mursko Središće.

Upisi će se vršiti u periodu od 06.09. 2016. do 15.09.2016. godine u

Dječjem vrtiću „Maslačak“,Trg braće Radića 4, Mursko Središće u vremenu od 10.00 do 12.00 sati.

 

 

                                                                        Upravno vijeće Dječjeg vrtića   

                                                                      „ Maslačak“ Mursko Središće

071