Zbog protupravnog postavljanja ukloniti će se objekt tvrtke Eko Mura na šetnici uz Muru

Komunalno redarstvo izvjestilo je kolegij gradonačelnika da je putem svojih ovlasti i zaduženja, propisanih čl. 55 Zakona o građevinskoj inspekciji, izdalo Rješenje o uklanjaju građevine s katastarske čestice 272 k.o. Mursko Središće u području “Frgof” kraj šetnice uz Muru u vlasništvu tvrtke Eko Mura j.d.o.o. – vlasnica Biserka Vincek. Rješenje o uklanjaju se izdaje iz razloga što je vlasnica objekt postavila protupravno te nije zatražila suglasnost od Grada Mursko Središće. Ukoliko bi vlasnica i zatražila suglasnost ne bi je mogla dobiti iz razloga što je to područje prema prostorno planskom uređenju označeno kao zona za sport i rekreaciju. Predmetni zahvat nalazi se u R3 zoni (zona športsko rekreacijske namjene) koja je namijenjena isključivo uređenju i gradnji otvorenih sportskih i rekreacijskih igrališta. Shodno navedenome na spomenutoj čestici nije moguće graditi ili postavljati bilo kakve objekte koji nisu sukladni prostorno planskoj namjeni.

U postupku koje je proveo komunalni redar od tvrtke Eko Mura j.d.o.o., zatražena je dokumentacija kojom bi se utvrdila legalnost objekta postavljenog na k.č. 272 k.o. Mursko Središće, a koju imenovana tvrtka nije dostavila u traženom roku. Shodno navedenom, rješenjem o uklanjanju građevine utvrđen je  primjereni rok za uklanjanje objekta od 30 dana.

Rt, foto: zr)