Odluka o poništenju javnog natječaja za sufinanciranje programa-projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2020. godini

KLASA: 402-08/20-02/11
URBROJ: 2109/1-01-20-2
Čakovec, 28. travanj 2020.

Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju (KLASA: 402-08/19-02/7 URBROJ: 2109/1-01-19-1), Programa javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2020. godinu (KLASA: 620-01/20-03/1 URBROJ: 2109/1-02-20-02) i Vladine Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (KLASA: 022-03/20-04/125, URBROJ: 50301-25/06-20-2) od 2. travnja 2020. godine, župan Međimurske županije donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije
u 2020. godini

I.
U svezi nastale situacije uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2, u daljnjem tekstu: koronavirus) potrebno je osigurati sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom i promijeniti planirane proračunske aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal Međimurske županije, ovom se Odlukom poništava Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2020. godini (KLASA: 402-08/20-02/11, URBROJ: 2109/1-01-20-1), od 02. ožujka 2020. godine, koji je objavljen na mrežnim stranicama Međimurske županije.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na mrežnoj stranici Međimurske županije.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

(UO za poslove župana)