ZELENA ČISTKA U GRADU – 83. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 13.04.2015. godine na 83. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Marija Kraljić, Miljenko Štefanić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. gradonačelnik konstatira da su po pozivnom natječaju (temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi i članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Gradu Mursko Središće, za obavljanje radova izrade toplinske fasade na zgradi dječjeg vrtića „Maslačak“ u Murskom Središću pristigle 2 ponude, te se kao najpovoljnija odabire ponuda firme „Hit fasade“ j.d.o.o., Zrinskih 39, Peklenica, u ukupnom iznosu od 212.546,00 kn,
  1. 2. DVD Mursko Središće – temeljem Zakona o vatrogastvu gradonačelnik potvrđuje izabranog zapovjednika Petra Kraljića, koji je izabran na sjednici skupštine DVD Mursko Središće dana 28.03.2015. godine,
  1. 3. ŽRK „Zrinski“, Čakovec – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 22.04. (srijeda) od 18,30 sati za odigravanje prvenstvene utakmice sa RK „Podravka“, u slučaju da navedeni termin potvrdi Hrvatski rukometni savez,
  1. 4. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • a)mjesni odbori ponovo se zadužuju za pripremu označavanja kućnih brojeva u naseljima Hlapičina, Križovec i Štrukovec, na način da će se postaviti table oznaka smjerova i brojeva u pojedinom dijelu naselja tj. ulici, s obzirom što ulice nemaju imena, te temeljem zakonskih propisa gradonačelnik upozorava građane koji nemaju ishođene ili postavljene kućne brojeve na svojim kućama da isto ishode u što skorijem roku,
  • b)Antun Šimunić, referent za graditeljstvo, zadužuje se za narudžbu ukrasnog drveća i bilja za ulicu Vladimira Nazora, paviljon kod osnovne škole i dječje igralište u ulici Matije Gupca u Murskom Središću, prema ponudi rasadnika „Iva“ d.o.o. Štefanec u ukupnom iznosu od 7.958,25 kn,
  • c)Marija Kraljić, voditeljica Upravnog odjela za financiranje i proračun, podnijela je izvješće o financijskom poslovanju Grada Mursko Središće za razdoblje 01. do 03. mjesec 2015. godine,
  • d)gradonačelnik usvaja zaključak i obavještava građane i javnost da će Grad Mursko Središće u suradnji sa svim mjesnim odborima na području Grada dana 18.04.2015. godine (subota) u svim naseljima provesti akciju čišćenja pod nazivom „Zelena čistka“, te se građani pozivaju na uključenje u isto, a o detaljima će biti obaviješteni putem medija i plakata,
  • e)gradonačelnik usvaja zaključak da će se sanaciji ulice Matije Gupca u Murskom Središću za sada pristupiti na način da se pošljunčaju i zavaljaju bankine ceste, i to iz razloga što se sljedeće godine planira provođenje opsežnih radova aglomeracije, te će nakon toga biti uređen novi asfalt ceste u ulici Matije Gupca.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/511

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 13.04.2015.                                                                       Dražen Srpak