Zbog nepoštivanja Odluke o oglašavanju i plakatiranju na području Grada Mursko Središće, donosimo je ponovo!

Ponovo donosimo Odluku Grada Mursko Središće o oglašavanju i plakatiranju  zbog nepoštivanja iste. Naime, svaki plakat mora biti dostavljen u Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove gdje ga Odsjek preuzima, naplaćuje i vrši samo plakatiranje.

Temeljem članka 45. Statuta Grada Mursko Središće, (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 9/09 i 5/13) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće dana 27.06.2016. godine donosi slijedeću

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE

o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja

 

(I)

Mijenja se članak 7. Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja Klasa:021-05/15-01/776-1 na način da isti glasi :

Članak 7.

Visina naknade za obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja na području Grada Mursko Središće određuje se po m2. Prilikom obračuna površine uzimaju se u obzir svi plakati koji se postavljaju na oglasnim stupovima na području grada.

Razdoblje plakatiranja Cijena
–          do 7 dana

+ 25% za svaki naredni tjedan

 

10,00 kuna/m2

(II)

Ostale odredbe Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja Klasa:021-05/15-01/776-1 od 01.06.2015.g. ostaju nepromijenjene.

(III)

Ova Odluka objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Mursko Središće.

 

 

GRAD MURSKO SREDIĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/1707-2

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 27.06.2016.

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

(foto: R. Tomanić)