ZATRAŽENO IZMICANJE PLINSKE STANICE – 94. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 06.07.2015. godine na 94. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Dolores Vrtarić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. „Vukanovčar“ društvo za zaštitu potrošača Međimurja, Vukanovec 49b, 40306 Macinec – gradonačelnik prima na znanje prijedlog Sporazuma o suradnji na informiranju, edukaciji i savjetovanju potrošača, te odgovara da Grad Mursko Središće već ima sklopljeni sporazum sa društvom „Međimurski potrošač“ iz Čakovca,
 1. 2. kao najpovoljnija ponuda za elaborat o mehaničkoj otpornosti zgrade na k.č.br.102 u k.o. Mursko Središće odabire se ponuda firme „Neimar“ Mursko Središće u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn,
 1. 3. ŠRD „Mura“, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće – odobrava se zamolba za sponzorstvo sudjelovanja ženske juniorske ekipe na Kupu Hrvatske u Garešnici od 17.07. – 19.07.2015. godine, na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kn iz sredstava rezerve za sport,
 1. 4. „Murs-Ekom“ d.o.o., Frankopanska 8, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje odgovor u svezi upita o radnom vremenu reciklažnog dvorišta u Murskom Središću, u kojem se navodi da je reciklažno dvorište započelo sa radom 01.07.2015. godine i radno vrijeme je četvrtak od 12,00 do 18,00 sati te subota od 10,00 do 16,00 sati, te usvaja zaključak da Grad Mursko Središće koncesionaru predlaže i traži da se uvede još jedan radni dan u tjednu,
 1. 5. NK „Plavi“, Trg pekleničkih rudara 1, Peklenica – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za nabavu traktorske kosilice te se isplaćuje pomoć u iznosu od 7.000,00 iz sredstava kapitalnih donacija te 1.000,00 kn iz sredstava za redovitu djelatnost NK „Plavi“ za 2015. godinu, a ostatak potrebnih sredstava klub treba osigurati iz drugih izvora, i konstatira da je 2014. godine bilo isplaćeno 6.000,00 kn kapitalnih donacija,
 1. 6. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • 1. Antun Šimunić, voditelj odsjeka za graditeljstvo, zadužuje se za prikupljanje ponuda za postavljanja glatkog sloja pogodnog za šetnju na kamenom dijelu staze šetnice uz Muru u Murskom Središću,
 • 2. Dolores Vrtarić, voditeljica odsjeka za opće društvene djelatnosti, zadužuje se za uređenje postojeće i postavljanje znakova nove smeđe signalizacije na području Grada,
 • 3. gradonačelnik usvaja zaključak da je od javnog poduzeća „Elektra“ Čakovec potrebno zatražiti popravak zgrade trafostanice na Trgu pekleničkih rudara u Peklenici, zbog oštećenosti i dotrajalosti iste,
 • 4. gradonačelnik usvaja zaključak da je od javnog poduzeća „ Međimurje plin“ Čakovec potrebno zatražiti izmicanje plinske stanice na raskršću ulica Marka Kovača i Josipa Broza Tita u Murskom Središću, kao što je već dogovoreno,
 • 5. gradonačelnik usvaja zaključak da se građani mole da ne pale vatru na otvorenom zbog visokih temperatura i opasnosti od izazivanja požara,
 • 6. gradonačelnik izdaje nalog odsjeku za komunalne poslove da se tijekom ljetne turističke sezone obavlja više čišćenja javnog WC-a u Murskom Središću,
 • 7. gradonačelnik obaviještava javnost, građane i medije da će manifestacija „Ljeto uz Muru 2015“ trajati od 01.08. do 09.08., te 16.08. uključujući i proštenje u Murskom Središću, te će program biti uskoro dostupan na web stranicama Grada, Turističke zajednice Grada i u medijima.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1075

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 06.07.2015.                                                                        Dražen Srpak

SAM_2212

SAM_2214