ZASADITI ĆE SE ČEMPRESI NA PARKIRALIŠTU UZ POLICIJSKU POSTAJU – 78. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.03.2015. godine na 78. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić,  Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Zagreb – pročelnik Ureda Grada Miljenko Štefanić zadužuje se za izradu izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013. – 2015. za 2014. godinu,
  1. 2. Centar za socijalnu skrb, Trg bana Josipa Jelačića 6, Mursko Središće – traženje očitovanja za povrat isplaćenih iznosa od nasljednika pok. Rozalije Šimunić iz Murskog Središća, Frankopanska 35, u ukupnom iznosu od 133.467,85 kn – gradonačelnik usvaja zaključak da će Grad Mursko Središće predložiti da Centar za socijalnu skrb Čakovec preuzme sve nekretnine i ostavinsku imovinu iza pokojne Rozalije Šimunić,
  1. 3. Studentski centar Varaždin, J.Merlića bb, Varaždin – gradonačelnik prima na znanje ponudu za pakiranje i dostavu uplatnica, za pakiranje pošte 18,00 kn/sat, dostava rješenja o komunalnoj naknadi 3,50 kn/kom i dostava uplatnica 1,75 kn/kom, te zaključuje da nema potrebe za istim pošto sve navedene poslove obavljaju djelatnici Gradske uprave i osobe zaposlene u programu stručnog osposobljavanja,
  1. 4. Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za korištenje prostora DV „Maslačak“ za potrebe udruge mama (koja je u osnivanju) te usvaja zaključak da se korištenje prostora načelno odobrava uz uvjet da se navedene udruga prethodno zakonski osnuje, da posluje nekomercijalno i uz napomenu da su za korištenje prostora i kontrolu korištenja istog odgovorni ravnateljica i upravno vijeće DV „Maslačak“,

5.  Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

  • 1. mjesni odbori zadužuju se za pripremu označavanja kućnih brojeva u naseljima Hlapičina, Križovec i Štrukovec, na način da će se postaviti table oznaka smjerova i brojeva u pojedinom dijelu naselja tj. ulici, s obzirom što ulice nemaju imena, te temeljem zakonskih propisa gradonačelnik upozorava građane koji nemaju ishođene ili postavljene kućne brojeve na svojim kućama da isto ishode u što skorijem roku,
  • 2. Drago Belše, komunalni redar, zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova uređenja i čišćenja lučice i šetnice uz Muru u Murskom Središću, a komunalni odjel zadužuje se za nabavu i postavljanje preostalih drvenih sjedalica na ukrasne betonske cijevi oko drveća na šetnici,

3. komunalni odjel zadužuje se da sa nadležnim inspekcijskim službama provjeri u kojoj je    fazi rješavanje problematike odlaganja elektronskog otpada u ulici Rade Končara u Murskom Središću,

  • 4. Drago Belše, komunalni redar, zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova uređenja bankina u ulici Antuna Mihanovića u Murskom Središću, te na spoju ulica Antuna Mihanovića i Augusta Šenoe,

5. komunalni odjel zadužuje se za nabavu i sadnju čempresa na parkiralištu uz Policijsku postaju u Murskom Središću.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/285

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 03.03.2015.                                                                       Dražen Srpak