Zaključcl 57. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 02.10.2023. godine na 57. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Vlatka Županec, Mateja Novak, Leonard Sanjković, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Lucija Vrbanić) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Udruga oboljelih od leukemije i limfoma, Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 200,00 eura u sklopu humanitarne utrke “Totovec run 2023.”
  2. Matica umirovljenika Međimurske županije, Podružnica Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se kupnja 200 komada trakica za mjerenje šećera u krvi tipa FreeStyle Optimum te iglica tipa Accu-Chek, Safe-T-Pro Plus

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/23-01/04                                                                 GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                             Dražen Srpak

Mursko Središće, 02.10.2023.