Zaključci stručnog kolegija gradonačelnika: Most u centru Peklenice pregledati i sanirati!

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.08.2019. godine na 66. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da uputi dopis Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije vezano uz pregled mosta koji se nalazi u centru naselja Peklenica, da se utvrdi u kakvom je stanju isti te da se sanacija mosta planira kod izvođenja radova u sklopu aglomeracije.

2.Teniski klub Mursko Središće – temeljem Odluke povjerenstva za ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija udruga odobravaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna za pomoć kod organizacije završnice teniske škole u Murskom Središće iz tekućih donacija za sport – sredstava rezerve.

3.Prihvaća se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o. Čakovec za izradu projektne dokumentacije – izgradnja prometnica u Murskom Središću – oborinska odvodnja, sabirna revizijska okna s izljevnim građevinama u iznosu od 19.600,00 kuna + PDV.

4.Prihvaća se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o. Čakovec za izradu  projektne dokumentacije – idejnog projekta oborinske odvodnje na području grada Mursko Središće s pripadajućim troškovnicima u iznosu od 16.400,00 kuna + PDV.

5.Prihvaća se ponuda tvrtke Instal-promet Kanižaj d.o.o. Čakovec za izradu projektne dokumentacije za energetsku učinkovitost Društvenog doma u Hlapičini i Društvenog doma u Križovcu u iznosu od 48.000,00 kuna + PDV.

6.VMO Štrukovec – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

7.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Policijskom postajom Mursko Središće uz suradnju komunalnog redarstva dogovori reguliranje prometa kod Osnovne škole Mursko Središće te po potrebi i područnim školama u Peklenici i Hlapičini zbog veće sigurnosti učenika prilikom početka nove školske godine.

8.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za iscrtavanje (označavanje) parkirnih mjesta za invalide na javnim parkiralištima u gradu Mursko Središće.

9.Zid urni, groblje Mursko Središće – u provedenom postupku jednostavne nabave od traženih sedam (7) ponuda u roku su pristigle dvije (2) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Mukas d.o.o. u iznosu od 109.722,50 kuna s PDV-om za izvođenje zemljanih, betonskih i armirano betonskih radova na groblju u Murskom Središću – izgradnja zida urni.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/938                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                        Dražen Srpak

Mursko Središće, 29.08.2019.