Zaključci 91. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 07.09.2020. godine na 91. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Josip Sršan, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Marta Erdelja, Petra Sršan, Zoran Turk, Drago Belše) donosi sljedeće:

                                                                                                ZAKLJUČKE

1. Rok za sklapanje Ugovora za nabavu kino opreme za Centar za kulturu “Rudar” je nakon 11. rujna 2020. te se zadužuje pročelnik Ureda grada Mursko Središće za izradu istog s rokom ugradnje opreme od 30 dana nakon sklapanja ugovora, a ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” Mursko Središće za pokretanje kino projekcija. S ugradnjom nove opreme omogućuje se prikazivanje najnovijih filmova i blockbustera. S prikazivanjem filmova bi se započelo početkom studenog.

2. Zadužuju se pročelnik Ureda grada Mursko Središće i v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka pribavljanja potrebne dokumentacije za izradu idejnog rješenja te potrebne projektne dokumentacije za uređenje izletišta – skela Mursko Središće s kojim će se stvoriti uvjeti za otvaranje ugostiteljske ponude koja bi se vršila putem iznajmljivanja najboljem i najpovoljnijem ponuđaču. Rok za pokretanje postupka je do 01. studenog 2020. godine.

3. Daje se suglasnost na prijedlog cjenika komunalnog poduzeća Murs-ekom d.o.o. za grobna mjesta – niša za urne po cijeni od 15.000,00 kuna za jednu nišu, a u jediničnu cijenu je uključen PDV. Svaka niša predviđena je za četiri urne što zapravo iznosi 3.750,00 kuna troška po jednoj urni. Također se naglašava da kod takve vrste ukopa ne postoje nikakvi daljnji troškovi oko uređenja i održavanja mjesta ukopa te su sami troškovi ukopa upola manji od klasičnog.

4. Zadužuje se pročelnik Ureda grada Mursko Središće za raspisivanje javnog poziva za zakup javne površine na prostoru šetnice uz rijeku Muru uz postojeći ugostiteljski objekt “Beach bar Trska” – već izgrađeni paviljon s okolnim prostorom, a u svrhu prodaje i usluživanja brze hrane. Najbolji ponuditelj dužan je izraditi glavni projekt te se pridržavati svih propisa o gradnji. Uređenje i opremanje mora biti u skladu s rješenjem kojeg mora odobriti Grad Mursko Središće obavezno na način da se ne narušava izgled šetnice i već sagrađenih objekata, da je od prirodnog materijala i da se izgledom uklapa u prostor.

5. Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić u iznosu od 48.000,00 kuna za izradu idejnog projekta uređenja jednostavne građevine – revitalizacija pješačkih staza uz rijeku Muru s projektom opreme poučne staze i troškovnikom u gradu Mursko Središće i općini Sv. Martin na Muri srazmjerno udjelu  Grada Mursko Središće u iznosu od 37.000,00 kuna. Zadužuje se pročelnik Ureda grada Mursko Središće za izradu ugovora s Općinom Sveti Martin na Muri o sufinanciranju idejnog projekta.

6. Prihvaća se ponuda tvrtke IAF d.o.o. za izradu nosača klupa na šetnici uz rijeku Muru u iznosu od 87,00 kuna po komadu – 114 komada.

7. Prihvaća se ponuda tvrtke GHIA SPORT d.o.o, Pazin za izradu 65 komada sjedalica s naslonom u iznosu od 7.295,63 kuna s uključenim PDV-om za sportsku dvoranu Mursko Središće.

8. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za izradu glavnog projekta za izgradnju kružnog toka na lokaciji raskršće ulica Marka Kovača – Slatine – Poljska. Sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije sklopiti će se Sporazum o sufinanciranju projektne dokumentacije.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/­­­626                                                                  GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1                                                  Dražen Srpak

Mursko Središće, 07.09.2020.