Zaključci 90. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 18.08.2020. godine na 90. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Josip Sršan, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Janja Zorec Detić, Petra Sršan, Zoran Turk, Drago Belše) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Izvođenje hidroizolacije ravnog krova sa TPO membranom na objektu u vlasništvu grada – NK “Rudar” Mursko Središće – Putem provedenog postupka jednostavne nabave od tražene tri (3) ponude, u roku su pristigle dvije (2) ponude; tvrtke Tectum d.o.o. i tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. Kao najpovoljnija ponuda prihvaća se ponuda tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. u iznosu od 80.904,18 kuna s uključenim PDV-om.

2.Daje se nalog Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se početkom rujna krene s uređenjem groblja u Murskom Središću i groblja Peklenica-Križovec povodom blagdana Svih svetih. Rok završetka uređenja groblja je 23.10.2020.g.

3.Nalaže se Odsjeku za društvene djelatnosti da s Udrugom umirovljenika – podružnica Mursko Središće dogovori postupak prikupljanja dokumentacije za podjelu bonova za božićnicu. Prijave za božićnicu počet će s 01.10.2020.g., a rok za predaju dokumentacije je 04.12.2020.g. Pravo na Božićnicu (bonove) ostvaruju svi umirovljenici kojima je zbroj mirovina (prihoda) manji od 2.500,00 kuna i to po slijedećim kriterijima:

– mirovine (prihodi) do 1.500,00 kuna = bon u vrijednosti od 200,00 kuna,

– mirovine (prihodi) od 1.500,00 do 2.000,00 kuna = bon u vrijednosti od 150,00 kuna,

– mirovine (prihodi) od 2.000,00 do 2.500,00 kuna = bon u vrijednosti od 100,00 kuna

Potvrde o visini mirovine (zadnji izvadak iz banke ili pošte) umirovljenici dostavljaju u Podružnicu umirovljenika Mursko Središće u uredovnim danima – utorkom i petkom od 08:00 sati do 12:00 sati.

4.Pozivaju se građani da uklanjaju ambroziju sa svojih parcela zbog visoke alergenosti za mnogobrojne građane. Komunalno redarstvo zadužuje se da prati provedbu mjera te upozorava fizičke i pravne osobe na potrebu uklanjanja ambrozije.

5.Kako bi se roditelje financijski rasteretilo u vrijeme situacije korona virusa, do kraja školske godine 2020./2021. Grad Mursko Središće će u 100%-tnom iznosu financirati trošak školske kuhinje za 2. i svako slijedeće dijete u obitelji. Financijska sredstva će se osigurati rebalansom proračuna iz stavke manifestacije “Ljeto uz Muru”.

6.Temeljem prikupljenih ponuda odobrava se nabava 5 kombiniranih dječjih igrala u iznosu od 50.187,50 kuna. Igrala će se postaviti u ulici Slatine Mursko Središće, naselju Križovec, Peklenica, Štrukovec i Sitnice. Uz to će se u naselju Peklenica i Sitnice nogometna igrališta povaljati i postaviti će se zaštitne mreže iza golova. Financijska sredstva će se osigurati rebalansom proračuna iz stavke manifestacije “Ljeto uz Muru”.

7.Komunalno redarstvo izvješćuje kolegij gradonačelnika da je putem svojih ovlasti i zaduženja, propisanih čl. 55 Zakona o građevinskoj inspekciji, izdalo Rješenje o uklanjaju građevine s katastarske čestice 272 k.o. Mursko Središće u području “Frgof” kraj šetnice uz Muru u vlasništvu tvrtke Eko Mura j.d.o.o. – vlasnica Biserka Vincek. Rješenje o uklanjaju se izdaje iz razloga što je vlasnica objekt postavila protupravno te nije zatražila suglasnost od Grada Mursko Središće. Ukoliko bi vlasnica i zatražila suglasnost ne bi je mogla dobiti iz razloga što je to područje prema prostorno planskom uređenju označeno kao zona za sport i rekreaciju. Predmetni zahvat nalazi se u R3 zoni (zona športsko rekreacijske namjene) koja je namijenjena isključivo uređenju i gradnji otvorenih sportskih i rekreacijskih igrališta. Shodno navedenome na spomenutoj čestici nije moguće graditi ili postavljati bilo kakve objekte koji nisu sukladni prostorno planskoj namjeni.

U postupku koje je proveo komunalni redar od tvrtke Eko Mura j.d.o.o., zatražena je dokumentacija kojom bi se utvrdila legalnost objekta postavljenog na k.č. 272 k.o. Mursko Središće, a koju imenovana tvrtka nije dostavila u traženom roku. Shodno navedenom, rješenjem o uklanjanju građevine utvrđen je  primjereni rok za uklanjanje objekta od 30 dana.

8.Zbog premalog broja prijava udruga/pojedinaca na Gradski kotlić (svega nekoliko) isti se neće održati. Zbog same forme događaja, ponovnog porasta broja novooboljelih, sigurnosti i upitnog pridržavanja epidemioloških mjera tradicionalna manifestacija “Što smo, kaj smo i kak kuhamo” neće se održati. Ukoliko neće biti nekih novih uputa Stožera civilne zaštite RH, događaji disco “Šmrk”, sajam domaćih proizvoda, Craft beer fest i Murski wine fest će se održati kao što je planirano.

9.Obavještavaju se građani da će Grad Mursko Središće krenuti sa daljnjim tretiranjem odraslih komaraca u Murskom Središću i svim okolnim naseljima. U četvrtak (20.08.) u vremenu od 18:45 do 21:00 sati tretiranje će se vršiti u Murskom Središću, a u naseljima Peklenica, Križovec, Hlapičina i Štrukovec u petak (21.08.) u vremenu od 05:00 do 07:00 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta tretman tretiranja će se odgoditi.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/­­­589                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1                                                            Dražen Srpak

Mursko Središće, 18.08.2020.