ZAKLJUČCI 9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA MURSKO SREDIŠĆE

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 9. sjednici održanoj dana 15.12.2014. godine, donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1.Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća,

2.a) Sa 9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN Gradsko vijeće usvaja Odluku o III izmjenama i

dopunama proračuna Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

 1. b) Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko viejća usvaja Odluku o III izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2014. godinu,
 1. c) Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o III izmjenama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2014. godinu,
 1. d) Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Plan nabave Grada Mursko Središće za 2014. godinu,

3.a) Sa 9 glasova ZA i 5 PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o proračunu Grada Mursko Središće za 2015. godinu,

 1. b) Sa 9 glasova ZA i 5 PROTIV, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izvršavanju proračuna Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 1. c) Sa 9 glasova ZA i 5 SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Plan razvojnih programa za 2016. i 2017. godinu,
 1. d) Sa 9 glasova ZA i 5 SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usavaja Odluku o programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 1. e) Sa 9 glasova ZA i 5 SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Odluku o programu gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 1. f) Sa 9 glasova ZA i 5 SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Plan nabave Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 1. g) Sa 9 glasova ZA i 5 SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Program javnih potreba u kulturi Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 1. h) Sa 9 glasova ZA i 5 SUZDRŽAN, Gradsko vijeće usvaja Program javnih potreba u športu Grada Mursko Središće za 2015. godinu,

4.Gradsko vijeće usvaja zaključak o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće, koji će biti otvoren do 13.02.2015. godine,

5.Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza za 2014. godinu,

6.a) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara na području Grada Mursko Središće,

 1. b) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu,

7.a) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja privredne zone Mursko Središće,

 1. b) Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeeć usvja Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Brezje u Murskom Središću.

8.Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o prijenosu vlasništva nad imovinom bez naknade,

9.Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o imenovanju povjerenstva za međunarodnu suradnju s Općinom Narda,

10.Jednoglasno, sa 14 glasova ZA, Gradsko vijeća usvaja Odluku o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika Grada Mursko Središće.

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ukupno broji 15 članova. Broj glasova za donošenje pojedinih odluka mijenjao se sa 13 na 14, zbog kašnjenja ili prijevremenih odlazaka pojedinih vijećnika.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće. Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/14-01/1454

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1

Mursko Središće, 15.12.2014.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.