ZAKLJUČCI 87. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 18.05.2015. godine na 87. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Marija Kraljić, Miljenko Štefanić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. MC „Miners“, Trg bana Josipa Jelačića bb, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje poziv na suradnju i zamolbu za dugoročni najam prostora u Murskom Središću, te usvaja zaključak da je na snazi važeći aneks ugovora iz 2005. godine kojim se definira (članak 2.) da „Grad Mursko Središće daje Motocycle Clubu „Miners“ iz Murskog Središća na besplatno korištenje prostoriju „stare mjenjačnice“ u blizini Starog mlina u Murskom Središću. Prostorija „stare mjenjačnice“ ustupa se na korištenje na neodređeni rok tj. do daljnjega, do utvrđivanja potrebe da Grad Mursko Središće prostoriju preuzme za svoje potrebe“ te ugovor iz 2004. godine koji definira (članak8.) „Ugovorne strane sporazumne su da će Motocycle Club „Miners“, ukoliko se javi stvarna potreba Grada Mursko Središće za korištenjem predmetne prostorije, u roku od 30 dana od dana pismene obavijesti isprazniti prostoriju te je o svom trošku vratiti u prvobitno stanje i predati u posjed Grada Mursko Središće“. Također se usvaja zaključak da Grad ne može za MC „Miners“ odobriti dodjelu prostora u kojem je smještena novouređena pismohrana Grada Mursko Središe, iz razloga što je Grad zakonski obavezan, temeljem rješenja nadležne inspekcije Državnog arhiva za Međimurje – Štrigova, urediti i voditi pismohranu,
 1. 2. „Katruža“ Međimurska zaklada solidarnosti, Čakovec – prima se na znanje zamolba za plaćanje članarine u iznosu od 1,00 kn po stanovniku godišnje, uz napomenu da Grad Mursko Središće svoje obveze članarine za „Katružu“ redovito podmiruje,
 1. 3. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec – očitovanje u svezi uređenja desne obale rijeke Mure u Murskom Središću, uvidom u idejni projekt – Uređenje desne obale rijeke Mure u Gradu Mursko Središće, izrađen od ovlaštenog arhitekta Loranda Klemenčića – gradonačelnik prima na znanje očitovanje koje navodi da je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi u okviru pripreme namjeravanog zahvata za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obavezno, te da zahtjev podnosi nositelj zahvata sukladno članku 80. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13) i članku 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš,
 1. 4. Hrvatska viteška bratovština „Petra Zrinskog“- Časni stol Čakovec, Travnik 1, 40000 Čakovec – odobrava se zamolba za kupnju 5 komada knjiga „Moje drago serce“ sa pripadajućim CD-om, po cijeni od 150,00 za komad,
 1. 5. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • 1. gradonačelnik javno zahvaljuje i pohvaljuje učesnike u programu i organizatore programa u sklopu manifestacija obilježavanja Dana Grada 2015. godine,
 • 2. voditelj odjela za graditeljstvo Antun Šimunić i referent za komunalno redarstvo Drago Belše zadužuju se za postavljanje koša za smeće, stola, roštilja i betonskog stola za stolni tenis na dječjem igralištu u „Gornjem Kraju“ u Murskom Središću,
 • 3. gradonačelnik Dražen Srpak i voditeljica Turističko-informativnog centra Dolores Vrtarić zadužuju se za organizaciju radnog sastanka s predstavnicima Međimurske županije i Turističke zajednice Međimurske županije u svezi dogovora za rekonstrukciju zgrade „majura“ u Štrukovcu,

4. vijećnik Miljenko Zobić zadužuje se za dogovor sa predsjednicima mjesnih odbora u svezi određivanja prioriteta za uređenje poljskih                     puteva na području svih naselja,

 • 5. pročelnik Ureda Grada Miljenko Štefanić i voditelj odjela za graditeljstvo Antun Šimunić zadužuju se za provedbu pozivnog natječaja za presvlačenje asfaltnog sloja „Gornje ulice“ u Štrukovcu, a rok za podnošenje ponuda je do 25.05.2015. godine,
 • 6. gradonačelnik usvaja zaključak kojim se kao najpovoljnija od 2 pristigle ponude po ponovljenom natječaju za obavljanje radova izrade toplinske fasade na zgradi dječjeg vrtića „Maslačak“ u Murskom Središću, izabire ponuda firme „Hit fasade“ j.d.o.o. Peklenica, u ukupnom iznosu od 269.960,00 kn,
 • 7. gradonačelnik usvaja zaključak kojim se kao najpovoljnija od 3 pristigle ponude po natječaju za legalizaciju objekata u vlasništvu Grada Mursko Središće izabire ponuda firme „Neimar“ iz Murskog Središća, u ukupnom iznosu od 47.675,00 kn, a u cijenu je uključeno i obavljanje potrebnih geodetskih radova,

8. gradonačelnik čestita i pohvaljuje Manuelu Turk iz Murskog Središća, članicu Atletskog kluba „Međimurje“ iz Čakovca, koja je na                        prvenstvu Hrvatske u kategoriji sedmoboj-seniorke osvojila 3. mjesto. Također obaviještava javnost da će ove godine prijam                                        gradonačelnika za zaslužne sportaše, klubove i udruge biti održan tijekom prosinca, te će onda svi biti pozvani na isti, temeljem                                  ostvarenih uspjeha.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/691

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 18.05.2015.                                                                       Dražen Srpak