Zaključci 87. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 10.07.2020. godine na 87. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Josip Sršan, Mateja Novak, Marta Tuksar, Zoran Turk, Petra Sršan) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Općina Orehovica – Humanitarna akcija „Obitelj Pilić – za obiteljsku kuću“- odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.000,00 kuna za dovršetak obiteljske kuće

2.Zamolba Klementine Kolarić, Marka Kovača 34, Mursko Središće – odobrava se nastavak sufinanciranja edukacijske-rehabilitacije u trajanju od 60 min u intenzitetu jedan puta tjedno i logopedske terapije u trajanju od 45 minuta u intenzitetu 1 puta tjedno u iznosu od 50% od ukupne mjesečne cijene za dijete Anastaziju Orehovec u trajanju od 6 mjeseci.

3.Radovi na rekonstrukciji zgrade stare škole – nova gradska uprava – Putem provedenog postupka jednostavne nabave od tražene četiri (4) ponude, u roku je pristigla jedna (1) ponuda od tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. u iznosu od 499.726,82 kune + PDV te se ista prihvaća.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/508 GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1 Dražen Srpak

Mursko Središće, 10.07.2020.