ZAKLJUČCI 86. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 12.05.2015. godine na 86. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Marija Kraljić, Miljenko Štefanić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. „Rafting kup Mura 2015“, organizacijski odbor Čakovec – gradonačelnik prima na znanje obavijest da će rafting biti održan dana 30.05. na relaciji Mursko Središće-Peklenica-Podturen-Dekanovec. U Murskom Središću je u lučici od 11,45 do 12,45 sati priprema čamaca i obuka, od 12,45 do 13,00 sati program te start u 13,00 sati. Obveze Grada Mursko Središće su priprema razglasa i te nabava vode i klipića za cca. 200 učesnika raftinga, a za provođenje istog zadužuje se voditeljica Turističko-informativnog centra Dolores Vrtarić,
 1. 2. Obrtnička komora Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 4, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za stipendiranje učenika u deficitarnim obrtničkim zvanjima, te će se ista uzeti u obzir kod izrade gradskog proračuna za 2016. godinu,
 1. 3. a) Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Mursko Središće,
 2.      b) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Mursko Središće za 2014. godinu,
 3.      c) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu,

– gradonačelnik usvaja navedene prijedloge, te se isti dostavljaju Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

 1. 4. gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o redovnom financiranju političkih stranaka, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 1. 5. Osnovna škola Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 26.05.2015. nakon 18,00 sati, u svrhu predstavljanja srednjih škola vezano uz nadolazeće upise,
 1. 6. Ministarstvo financija, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje obavijest o nadležnom postupanju za dospjele a nepodmirene naknade za koncesiju odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, te se kao odgovorna osoba za provedbu ovog projekta imenuje Antun Šimunić, voditelj odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove,
 1. 7. Gradonačelnik prima na znanje izmjeru potrebnu za narudžbu metalnih polica za potrebe pismohrane Grada Mursko Središće ukupne dužine 30,35 m polica, te je za iste potrebno pribaviti ponude, za što se zadužuju voditelj Antun Šimunić i referent za informiranje Bojan Bračko,
 1. 8. Lorand Klemenčić, Kralja Tomislava 30, Čakovec – gradonačelnik usvaja ponudu za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije za ishođenje posebnih uvjeta gradnje – idejni projekt uređenja „Uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću – rkm 68+355 – 68+655“ – obnova nožice obaloutvrde – u ukupnom iznosu od 14.000,00 kn,
 1. 9. Ministarstvo financija, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje obavijest o postupanju po Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti,
 1. 10. Udruga „Prijatelji“, Vladimira Nazora 56, Mihovljan, 40000 Čakovec – usvaja se zamolba za kumstvo skloništa za napuštene životinje na način da se donira 500,00 kn godišnje u kategoriji „zlatni kum“,
 1. 11. Dolores Vrtarić, voditeljica Turističko-informativnog centra, zadužuje se za pribavljanje i provođenje svih potrebnih uvjeta za uključenje Grada Mursko Središće u projekt EDIP (nositelj Udruga gradova u Republici Hrvatskoj) u svezi omogućavanja elektronske razmjene podatka o dohotku i primicima građana između Porezne uprave i gradova, u cilju olakšavanja procedura kod ostvarivanja raznih prava građana koji ovim projektom više neće trebati ishođivati potvrde kod nadležnih tijela obuhvaćenih ovim programom,
 1. 12. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • 1. gradonačelnik usvaja Odluku o stavljanju van snage Odluke o odabiru ponude za obavljanje radova izrade toplinske fasade na zgradi dječjeg vrtića „Maslačak“ u Murskom Središću, zbog pogrešnih količina navedenih u prvotnom troškovniku, te će se raspisati ponovljeni pozivni natječaj prema firmama koje su dostavile ponude,
 • 2. gradonačelnik usvaja zaključak o zaduženjima za obavljanje poslova i radova u svezi obilježavanja Dana Grada Mursko Središće u razdoblju od 13.05. do 20.05.2015. godine,
 • 3. Organizacijski odbor „Coolijada 2015“ – usvaja se zamolba za sponzorstvo maturantskih aktivnosti „Coolijada 2015“ na način da se podmiruje račun firme „Maximus servis“ d.o.o., Dr. Ivana Novaka 2, Čakovec – za kupnju tableta „Prestigio“ u ukupnom iznosu od 1.381,50 kn, te se time izmjenjuje zaključak u svezi istog sa 84. sjednice kolegija gradonačelnika održane dana 24.04.2015. godine,
 • 4. Zvonko Vrtarić, zamjenik gradonačelnika, i Antun Šimunić, voditelj odjela za graditeljstvo, zadužuju se za izradu troškovnika za presvlačenje asfaltnog sloja tzv. Gornje ulice u Štrukovcu (uz kapelicu),
 • 5. Marija Kraljić, voditeljica Upravnog odjela za financiranje, obrazložila je okvirni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za 2015. godinu u iznosu od cca. 18.000.000,00 kn, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/663

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 12.05.2015.                                                                       Dražen Srpak