Zaključci 86. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.06.2020. godine na 86. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar, Zoran Turk, Petra Sršan) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 1.Nalaže se Odsjeku za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb i Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se pokrene postupak deratizacije po svim naseljima na području grada Mursko Središće te da se nadalje kontinuirano prati  i po potrebi naruči dezinsekcija – tretiranje larvi i adulta komaraca na području grada.

2.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i komunalno redarstvo da u skladu s Programom zaštite od divljači u suradnji s lovačkim društvom postupi u svrhu prevencije ulaska lisica u naseljeno područje grada i pripadajućih naselja.

3.Rudarska etno kuća – temeljem provedenog postupka jednostavne nabave od tražene tri (3) ponude u roku su pristigle dvije (2) ponude te se prihvaća povoljnija ponuda tvrtke Stolarija – Korunić d.o.o. u iznosu od 78.625,00 kuna s uključenim PDV-om za izvođenje stolarskih radova na Rudarskoj etno kući u Murskom Središću.

4.Zbog nemogućnosti spajanja na komunalnu infrastrukturu, a u svrhu legalizacije preostalih objekata u naselju Sitnice, zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pribavi informativnu ponudu na temelju koje će Grad Mursko Središće od Vladinog ureda za nacionalne manjine tražiti financijska sredstva za isto.

5.Kajak-kanu klub Mura Mursko Središće – odobrava se pokroviteljstvo za Spust – sprint prvenstvo Hrvatske 2020. u iznosu od 1.000,00 kuna.

6.Sportska udruga slijepih „Zrinski“ Čakovec – odobrava se isplata financijskih sredstava u iznosu od 500,00 kuna za sufinanciranje odlaska na pojedinačno Državno prvenstvo u elektroničkom pikadu koje će se održati u Premanturi – Pula.

7.Pismo namjere za kupnju javnog zemljišta, Autotop d.o.o., vlasnik Marko Nemec– Grad Mursko Središće ne prodaje parcelu k.č. 1609/50 iz razloga što  prema prostorno planskoj dokumentaciji ista ima namjenu javno zelene površine.

8.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Hrvatskim vodama VGO Varaždin i s Općinom Sveti Martin na Muri dogovori sistem i obilazak terena u svrhu izrade idejnog rješenja spajanja svetomartinske i murskosredišćanske šetnice uz rijeku Muru.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/           467                                                      GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1                                                             Dražen Srpak

Mursko Središće, 29.06.2020.