ZAKLJUČCI 85. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 04.05.2015. godine na 85. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Marija Kraljić, Miljenko Štefanić, Antun Šimunić, Drago Belše i Dolores Vrtarić), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Novak Tina i Kolarić Darko, Čakovečka 56, Peklenica – upućuju se da zahtjev za priključenje na plinsku i električnu mrežu predaju javnim poduzećima, HEP- Elektra Čakovec i Međimurje plin,
  1. 2. Projekt „Kontrola plodnosti tla“ – gradonačelnik prima na znanje ponudu Agropedološkog laboratorija Agrokontrola d.o.o., grad će u suradnji sa Međimurskom županijom provoditi program „Kontrole plodnosti tla“, te je za isti rebalansom proračuna osigurano 3.000,00 kuna za potrebe ispitivanja tla,
  1. 3. Policijska uprava Međimurska – usvaja se prijedlog plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni u 2015. godini, te se isti dostavlja gradskom vijeću na usvajanje,
  1. 4. Društvo žena Mursko Središće – odobrava se zamolba za kupnju 160 kom cvijeća povodom Majčinog dana, koje će članice društva žena nakon svete mise podijeliti sugrađankama,
  1. 5. Gradonačelnik upućuje čestitku svim članovima DVD-a s područja Grada Mursko Središće, povodom dana Sv. Florijana , dana hrvatskih vatrogasaca.
  1. 6. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. Drago Belše, komunalni redar, zadužuje se za sanaciju mosta preko gornjeg potoka prema polju Podgradišće
  • 2. Drago Belše, komunalni redar, zadužuje se za uređenje okoliša oko skele „Fusek“

3. Drago Belše, komunalni redar zadužuje se popravak table „Rudarsko-murski put“ kod „Bundek – brega“.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/629

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 04.05.2015.                                                                       Dražen Srpak

unnamed (1)