ZAKLJUČCI 84. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 23.04.2015. godine na 84. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Marija Kraljić, Miljenko Štefanić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. „Kop“, Marka Kovača 62, Mursko Središće – usvaja se ponuda za svečane pogrebne hlače i pogrebne košulje za ekipu za ukop Mursko Središće u ukupnom iznosu od 3.456,25 kn, te se zadužuje referent Antun Šimunić za kupnju 7 pari novih cipela za navedenu ekipu,
  1. 2. Organizacijski odbor „Coolijada 2015“ – usvaja se zamolba za sponzorstvo maturantskih aktivnosti „Coolijada 2015“ na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kn iz proračunskih sredstava za ostale tekuće donacije,
  1. 3. Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Čakovec – Dan Europe obilježit će se 08.05. u Murskom Središću u vremenu od 10,00 do 12,00 sati na šetnici kod lučice će se građani moći informirati o Europskoj uniji, uz prigodni program dječjih vrtića Maslačak, Dječja maštanja i Pahuljica s područja Grada Mursko Središće te sportski program USR „Sport za sve“ Mursko Središće,
  1. 4. Osnovna škola Mursko Središće – odobrava se zamolba za sufinanciranje dvodnevne terenske nastave za učenike 8. razreda u školskoj godini 2014/2015, za koje su roditelji zatražili pomoć: 1) Davor Mikulić, Mursko Središće, 2) Nikolina Horvat, Sitnice, 3) Doris Levačić, Sitnice, 4) Bruno Oršuš, Sitnice, 5) Vanesa Matoša, Križovec – u ukupnom iznosu od 300,00 kn po učeniku, dakle ukupno 1.500,00 kn iz sredstava pomoći obiteljima-program sufinanciranja osnovnoškolskog obrazovanja,
  1. 5. Teniski klub Mursko Središće – odobrava se zamolba za postavljanja ljuljačke za djecu kod teniskih terena, te se zadužuje referent za graditeljstvo Antun Šimunić za izdavanje rješenja,
  1. 6. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1) gradonačelnik usvaja zaključak o konačnoj potvrdi programa za Dan Grada Mursko Središće 2015. godine, a program svečanog obilježavanja biti će proveden u terminu od 13.05. do 20.05.,
  • 2) gradonačelnik usvaja zaključak da je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje – direkcija Zagreb, postignut dogovor u svezi otvaranja ispostave HZZO u Murskom Središću, te će svečano otvaranje biti organizirano povodom Dana Grada 14.05.,
  • 3) gradonačelnik usvaja zaključak da javni WC u Murskom Središću, (u zgradi „autobusne“) na Trgu Braće Radić, ima radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 07,00 do 20,00 sati, a nedjeljom je zatvoren. Od 01.05.2015. godine počinje novo radno vrijeme te će javni WC biti otvoren svakodnevno 24 sata, i to do 01.09.2015. godine tj. za vrijeme trajanja turističke sezone.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/573

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 23.04.2015.                                                                       Dražen Srpak