ZAKLJUČCI 82. SJEDNICE KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 07.04.2015. godine na 82. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Marija Kraljić, Miljenko Štefanić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Gradonačelnik temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti usvaja akt Procedura stvaranja ugovornih obveza za potrebe Grada Mursko Središće,
  1. 2. DVD Peklenica – gradonačelnik prima na znanje i javno objavljuje popis (10) aktivnih operativnih članova DVD Peklenica za koje se traži oslobađanje komunalne naknade za 2015. godinu temeljem odluke Gradskog vijeća od 12.11.2014. godine. Popis je službeno dobiven od DVD Peklenica, i to su sljedeći vatrogasci iz Peklenice: Govedić Saša, Čakovečka 60; Kolarić Darko, Čakovečka 56; Povodnja Denis, Marof 4; Tuksar Zvjezdan, Frankopanska 26; Srša Dražen, Zrinskih 9; Nerer Josip, Frankopanska 62; Škapin Boris, Kralja Tomislava 10; Nikola Vršić, Zrinskih 65; Goričanec Rudolf, Zrinskih 17 i Matić Gordana, Cvjetna 14. Napomena – oslobađanje se odnosi na zaduženje komunalne naknade, ali ne i vodne naknade koja nije u nadležnosti Grada Mursko Središće,
  1. 3. Temeljem članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne nabave Grada Mursko Središće, odabire se ponuda trgovačkog društva „Redea“, Bana Josipa Jelačića 22, Čakovec za izradu Strategije ukupnog razvoja Grada Mursko Središće za razdoblje 2015.-2020. godine, u ukupnom iznosu 86.312,50 kn (uključujući PDV), a sa navedenim trgovačkim društvom sklopit će se ugovor o nabavi usluge izrade Strategije,
  1. 4. Nikolina Novak, Križovec 97 – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za sufinanciranje boravka djeteta u dječjem vrtiću „Dječja mašta“, te će ista biti riješena u skladu sa važećom Odlukom o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće,
  1. 5. „Art promo“ d.o.o., Vinogradska 49, 10314 Križ – gradonačelnik prima na znanje ponudu za izradu video priloga snimanja Murskog Središća iz zraka avionom te načelno iskazuje interes za isto. Podnositelj ponude upućuje se da istu podnese iduće proračunske godine, pošto ove godine Grad Mursko Središće već snima promotivni film i za ponuđeni video prilog zračnih snimaka nema predviđena proračunska sredstva,
  1. 6. gradonačelnik usvaja zaključak o prihvaćanju okvirnog programa za obilježavanje Dana Grada Mursko Središće 2015. godine, koji će biti obilježen prigodnim zabavnim, kulturnim i sportskim programom u razdoblju od 13.05. do 17.05. a program je u prilogu ovog zaključka i biti će posebno objavljen na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Mursko Središće te u medijima,
  1. 7. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • a) Antun Šimunić, referent za graditeljstvo, zadužuje se za obavljanje poslova organizacije i provedbe pregleda, popravka i bojanja dječjih igrališta u svim naseljima na području Grada Mursko Središće, te za nabavku igrala za novo igralište u ulici Matije Gupca u Murskom Središću,
  • b) Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada, i Antun Šimunić, referent za graditeljstvo, zadužuju se za pripremu prijedloga pravilnika i cjenika o komercijalnom plakatiranju na području Grada Mursko Središće.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/483

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 07.04.2015.                                                              Dražen Srpak