Zaključci 82. sjednice kolegija gradonačelnika vezani uz koronavirus

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 19.03.2020. godine na 82. sjednici stručnog kolegija donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

UMANJITI RASHODE KOJI NISU NUŽNI ZA REDOVITO POSLOVANJE

 1. U proračunu Grada Mursko Središće će se umanjiti rashodi koji nisu nužni za redovito poslovanje, kao što su troškovi manifestacija, dotacija ustanovama i neprofitnim organizacijama koje u ovom razdoblju neće provoditi nikakve aktivnosti ili će ih provoditi u ograničenom opsegu. Stoga će se manifestacije (npr. 1. Maj, Dan Grada, Ljeto uz Muru) svesti na mjeru prilagođenu postojećoj situaciji, odnosno u ovom trenutku sve navedene manifestacije se obustavljaju, a ako dođe do promjene situacije vezano uz COVID-19 i budu se održale, održat će se u znatno manjem obimu od planiranog.

OBUSTAVA STVARANJA NOVIH RASHODA U PRORAČUNU GRADA MURSKO SREDIŠĆE

 1. Obustavit će se stvaranje novih rashoda u proračunu Grada Mursko Središće, osim rashoda vezanih za provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije, rashoda po osnovi mjera pomoći gospodarstvu i građanima pogođenim COVID -19 epidemijom.

OSLOBOĐENJE I SMANJENJE OBVEZNIKA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA POSLOVNI PROSTOR

 1. Usvojen je prijedlog Odluke o oslobođenju obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti kojim se obveznici plaćanja komunalne naknade u cijelosti tijekom trajanja obustave rada zbog koronavirusa, oslobađaju plaćanja komunalne naknade, dok se obveznici plaćanja komunalne naknade kojima nije obustavljen rad zbog koronavirusa i imaju otežano poslovanje, oslobađaju s 30% iznosa visine komunalne naknade. Prijedlog Odluke temelji se članku 95. st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu usvojenom na sjednici Hrvatskog sabora dana 19. ožujka 2020. godine.

NEZAPOSLENI USLIJED EPIDEMIJE COVID – 19 OSOBAĐAJU SE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 1. Usvojen je prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi kojom se utvrđuje dodatni kriterij za oslobađanje obveznika od plaćanja komunalne naknade kojim će biti omogućeno obvezniku koji tijekom trajanja epidemije COVID – 19 dobije otkaz te ima status nezaposlene osobe te obvezniku za kojeg poslodavac koristi mjeru za očuvanje radnih mjesta kod poslodavca kojemu je zbog posebne okolnosti uvjetovane epidemijom COVID – 19 narušena gospodarska aktivnost da ostvari pravo na oslobođenje. Svaki obveznik plaćanja komunalne naknade, a koji je temeljem navedenog kriterija oslobođeni plaćanja dužan je obavještavati Grad Mursko Središće o radno pravnom statusu svaka tri mjeseca. Pravo na oslobođenje prestaje zasnivanjem radnog odnosa takvog obveznika. Ostali nezaposleni ili primatelji socijalne naknade oslobođeni su od plaćanja komunalne naknade po već ranije utvrđenim kriterijima.

MOGUĆNOST ODGODE I OBROČNE OTPLATE KOMUNALNE NAKNADE I OSTALIH LOKALNIH POREZA BEZ OBRAČUNA ZATEZNIH KAMATA

 1. Grad Mursko Središće će nakon prestanka epidemije omogućiti obveznicima komunalne naknade i obveznicima ostalih lokalnih poreza odgodu ili obročnu otplatu njihovog plaćanja bez obračunavanja zatezne kamate. Navedena Odluka temelji se na članku 107a. Općeg poreznog Zakona usvojenog na sjednici Hrvatskog sabora dana 19. ožujka 2020. godine.

ZAPOŠLJAVANJE I PLAĆE DJELATNIKA GRADSKE UPRAVE I GRADSKIH PODUZEĆA I USTANOVA

 1. Od 19. ožujka 2020.godine pa nadalje za vrijeme trajanja okolnosti širenja koronavirusa Grad Mursko Središće neće niti na određeno, niti na neodređeno zapošljavati nove službenike. Primljenim u službu na određeno vrijeme zbog smanjenja obujma posla prekinuti će se radni odnos te će se angažirati po potrebi. Gradonačelnik Grada Mursko Središće će sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi će u roku od 2 tjedna ovisno o razvoju situacije s epidemijom COVID – 19 revidirati odluku o visini osnovice za obračun plaće lokalnih službenika i namještenika (gradske uprave) u svrhu osiguravanja likvidnosti proračuna. U roku od 2 tjedna, a ovisno o razvoju situacije s epidemijom COVID – 19 revidirat će se i plaće svih zaposlenika komunalnog poduzeća „Murs – ekom“, Centra za kulturu „Rudar“, kao i predškolske ustanove Dječji vrtić „Maslačak“.

SMANJENJE I UKIDANJE NAKNADA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

 1. Grad Mursko Središće će s učinkom od 19. ožujka 2020. godine pa nadalje sa zakupnicima poslovnog prostora u vlasništvu Grada Mursko Središće sklopiti Aneks ugovora kojim će zakupnicima kojima nije obustavljen rad smanjiti zakup na 50% iznosa, dok će s korisnicima javne površine čiji rad je obustavljen Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske sklopiti Aneks ugovora kojim se za vrijeme trajanja širenja koronavirusa korisnici oslobađaju plaćanja poreza na korištenje javne površine s obzirom na to da javnu površinu niti ne koriste.

Od 19.ožujka 2020. pa nadalje za vrijeme trajanja epidemije COVID – 19 Grad Mursko Središće neće naplaćivati porez za korištenje javne površine.

PROVOĐENJE GRADSKIH INVESTICIJA

 1. Gradske investicije koje nisu neophodne ili nisu niti započete se zaustavljaju do daljnjega te će se njihovo provođenje revidirati naknadno nakon završetka epidemije.

RODITELJI NE PLAĆAJU VRTIĆ ZA VRIJEME EPIDEMIJE VIRUSA COVID – 19

 1. Za vrijeme trajanja epidemije COVID – 19 odnosno od trenutka zatvaranja Dječjeg vrtića „Maslačak“ pa do proglašenja prestanka epidemije roditelji nisu u obvezi plaćati udio smještaja djece u vrtiću. Cijena roditeljskog udjela dječjeg vrtića „Maslačak“ za mjesec ožujak umanjiti će se za 50%, a roditelji koji su već uplatiti isto će obračunati prilikom prvog punog mjeseca po otvaranju vrtića.

OBUSTAVA POKRETANJA OVRŠNOG POSTUPKA RADI NAPLATE GRADSKIH DAVANJA

 1. Grad Mursko Središće je do sada samo iznimno pokretao ovršne postupke radi naplate gradskih davanja, a za vrijeme epidemije virusa COVID – 19 obustavlja se pokretanje novih postupaka. Nakon proglašenja prestanka epidemije Grad Mursko Središće će građanima omogućiti obročnu, beskamatnu otplatu svih davanja.

REDOVITO PODMIRIVANJE OBVEZA

 1. Pozivaju se svi građani koji su ili će biti u mogućnosti da redovito podmiruju svoje obveze prema Gradu Mursko Središće i komunalnom poduzeću Murs-ekom d.o.o.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/231                                                                 GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1                                                             Dražen Srpak

Mursko Središće, 19.03.2020.