ZAKLJUČCI 81. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 27.03.2015. godine na 81. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Marija Kraljić, Miljenko Štefanić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1.Počasni bleiburški vod, Ferenčica 14, Zagreb – odobrava se zamolba za donaciju za središnju komemoraciju povodom 70. obljetnice bleiburške tragedije na Bleiburškom polju u Austriji, te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.500,00 kn, a navedeni iznos će se osigurati u rebalansu gradskog proračuna za 2015. godinu,
 1. 2. „Accumular“ d.o.o., Franje Tuđmana 15, 32000 Vukovar – gradonačelnik prima na znanje ponudu za izradu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, te napominje da Grad ima važeći plan do 2017. godine,
 1. 3. „Murs Ekom“ d.o.o. , Frankopanska 8, Mursko Središće – odobrava se zamolba za izdavanje dozvole za postavljanje table za reciklažno dvorište uz put na k.č.br. 7221/1 u k.o. Mursko Središće, u Martinskoj ulici k.br. 151 u Murskom Središću,
 1. 4. „Agromeđimurje“ d.d., Ruđera Boškovića 10, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje poziv na uključenje kooperanata u proizvodnju krastavaca – kornišona, a svi zainteresirani mogu se javiti na tel. Ivana Jurčec Tota, struč.spec.ing.agr. – 0989745959 i Ivica Krčelić, voditelj kooperacije – 0993932086. Poduzeće „Agromeđimurje“ dana 01.04.2015. (srijeda) održat će u Murskom Središću (sala za sastanke pokraj Turističko informativnog centra) javnu prezentaciju za sve zainteresirane građane,
 1. 5. Međimurska županija, župan, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – odobrava se zamolba za podupiranje Zaklade za prevenciju Međimurske županije, u suradnji s Policijskom upravom Međimurskom, te se isplaćuje jednokratna donacija u iznosu od 5.000,00 kn iz sredstava za tekuće donacije zakladama,
 1. 6. Osnovna škola Mursko Središće – odobrava se zamolba za sufinanciranje maturalnog putovanja u Šibenik za učenike 7. razreda, za: Tena Mikulić, Vladimira Nazora 24, Mursko Središće i Barbara Jurak, Murska 18, Mursko Središće, temeljem lošeg socijalnog stanja obitelji, u iznosu od 1.550,00 kn po učeniku,
 1. 7. NK „Torpedo“ Križovec, Križovec 170 – odobrava se zamolba za dodjelu dijela kapitalne donacije za popravak kosilica u iznosu od 2.500,00 kn iz sredstava za kapitalne donacije za NK „Torpedo“,
 1. 8. Lorand Klemenčić, Ulica kralja Tomislava 30, Čakovec – prihvaća se ponuda projektiranje i izradu tehničke dokumentacije za „Glavni projekt uređenja – izmjene i dopune – prostorno proširenje gradske riječne šetnice i dogradnja postojećeg poplavnog zaštitnog AB zida u duljini 65 m. Glavni projekt uređenja bio bi izrađen kao izmjena i dopuna projekta „Glavni projekt uređenja desne obale rijeke Mure u Murskom Središću – rkm 67+580-69+320“, u iznosu od ukupno 54.000,00 kn plus PDV,
 1. 9. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za provedbu pozivnog natječaja za rekonstrukciju nogostupa u ulici Rade Končara u Murskom Središću, u dijelu ulice koji je već prije pripremljen,
 • 1.gradonačelnik obaviještava javnost da je raspisana javna nabava za adaptaciju i dogradnju Centra za kulturu u Murskom Središću, a propisani rok za dostavu ponuda je 20.04.2015. godine, procijenjene vrijednosti 900.000,00 kn,
 • 2. gradonačelnik obaviještava javnost da je raspisan pozivni natječaj za izradu toplinske fasade na zgradi dječjeg vrtića „Maslačak“ u Murskom Središću, a propisani rok za dostavu ponuda je 10.04.2015. godine, procijenjene vrijednosti 220.000,00 kn,
 • 3. Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za raspisivanje javne nabave za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Čakovečkoj ulici u Peklenici, okvirne vrijednosti 900.000,00 kn,
 • 4. Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za raspisivanje pozivnog natječaja za rekonstrukciju dijela krovišta Društvenog doma u Peklenici, procijenjene vrijednosti 110.000,00 kn,
 • 5. Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada i Antun Šimunić, referent za graditeljstvo, zadužuju se za obavljanje poslova izmjera u ulici Matije Gupca u Murskom Središću, temeljem ugovora za obavljanje geodetskih usluga s tvrtkom „Geo M“ Čakovec, u svrhu sanacije i proširenja ulice Matije Gupca,
 • 6. komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se za utvrđivanje pravilnika o obavljanju pogrebne ceremonije na groblju u Murskom Središću,
 • 7. gradonačelnik obaviještava javnost da će deponija smeća „Hrastinka“ u Murskom Središću, zbog uskršnjih blagdana i obavljanja čišćenja dvorišta, biti otvorena od 30.03. do 03.04. svaki dan od 16,00 do 18,00 sati kako bi građani mogli dovesti biljni otpad. Od 03.04. nadalje deponija će biti otvorena utorkom i četvrtkom od 11,00 do 15,00 sati, i svake prve subote u mjesecu od 09,00 do 13,00 sati,
 • 8. gradonačelnik obaviještava javnost da će skela Mursko Središće – Fusek i skela Križovec početi sa plovidbenom sezonom, koja traje od 01.04. do 31.10. U vrijeme plovidbene sezone propisano je radno vrijeme skele Mursko Središće kako slijedi: od 01.04. do 31.05. – 06,00–07,00, 11,00-12,00, 14,00-15,00, 18,00-19,00 sati; od 01.06. do 31.08. – 05,00-06,00, 10,00-11,00, 16,00-17,00, 20,00-21,00 sati; od 01.09. do 31.10. – 06,00-07,00, 11,00-12,00, 14,00-15,00 i 17,00-18,00 sati. Radno vrijeme skele Križovec je 07,00-09,00 te 17,00-19,00 sati. U propisanom radnom vremenu vožnja skelom je besplatna, a izvan radnog vremena naplaćuje se prema važećem cjeniku koji je istaknut na skelama, a isto tako i vozni red skela je izvješen na svakoj od navedenih skela. Gradonačelnik usvaja zaključak da se skelar Stjepan Zadravec iz Murskog Središća upućuje na polaganje ispita za voditelja skele, u skladu sa zakonskim propisima,
 • 9. gradonačelnik obaviještava javnost da je od direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Zagreb zaprimio odluku o osnivanju ispostave HZZO u Murskom Središću, koja će biti smještena u dvorištu poslovnog centra Mlinarić. Usvaja se zaključak da se komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje za da odmah obavi potrebe poslove vođenja i obavljanja pripremnih radova za uređenje i opremanje prostora za ispostavu HZZO.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/433

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 27.03.2015.                                                                      Dražen Srpak