ZAKLJUČCI 80. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 17.03.2015. godine na 80. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Marija Kraljić, Miljenko Štefanić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. OPG Vuri, Matije Gupca 73, Mursko Središće – odobrava se zamolba za korištenje grba Grada Mursko Središće na logotipu OPG-a,
  1. Gradonačelnik usvaja Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Gradu Mursko Središće,
  1. Ljekarne „Joukhadar“, Ozaljska 50, Zagreb – usvaja se ponuda za nabavu medicinske opreme potrebne za mjerenje šećera i masnoća u krvi za Udrugu dijabetičara Mursko Središće, u iznosu od 1.023,93 Kn, iz sredstava za invalidne osobe,
  1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, direkcija, Margaretska 3, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje odgovor na inicijativu za otvaranje ispostave HZZO u Murskom Središću, te se usvaja zaključak da se Grad Mursko Središće obvezuje, osim troškova zakupa i uređenja poslovnog prostora, snositi i troškove vezane uz osiguravanje neophodnog informatičkog minimuma za funkcioniranje predmetne Ispostave (izvođenje informatičkih instalacija i opreme) iz razloga što Zavod za navedeno nema planirana financijska sredstva u 2015. godini,
  1. Gradonačelnik usvaja zaključak da su po pozivnom natječaju za dostavu ponuda za projektiranje javne rasvjete u Gospodarskoj zoni Brezje zaprimljene 2 ponude, te se kao najpovoljnija odabira ponuda firme „Bitel“ d.o.o., Ruđera Boškovića 74, 40329 Kotoriba, u iznosu od 19.600,00 kn plus PDV,
  1. Mažoretkinje Mursko Središće – odobrava se zamolba za sponzorstvo i pomoć za sudjelovanje na državnom prvenstvu Hrvatske u Svetom Ivanu Zelini od 17.04. do 19.04., te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.500,00 kn iz sredstava za sport,
  1. DVD Križovec – gradonačelnik prima na znanje i javno objavljuje popis (5) aktivnih operativnih članova DVD Križovec za koje se traži oslobađanje komunalne naknade za 2015. godinu temeljem odluke Gradskog vijeća od 12.11.2014. godine. Popis je službeno dobiven od DVD Križovec, i to su sljedeći vatrogasci iz Križovca: 1) Marko Strojko – Križovec 105, 2) Leonard Sanjković – Križovec 52a, Florijan Vinković – Križovec 62, Danijel Korbelj – Križovec 21, i Bernard Horvat – Križovec 32,
  1. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • Antun Šimunić, referent za graditeljstvo, zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova uređenja fasade na zgradi pismohrane i rušenju bora u parku u Murskom Središću, a navedene poslove obaviti će firma „Tekeli projekt inženjering“ iz Murskog Središća,
  • Antun Šimunić, referent za graditeljstvo, zadužuje se za obavljanje pripremnih poslova za provođenje postupka ucrtavanja novih pješačkih prijelaza u Murskom Središću, na spoju ulica Frankopanska i Rade Končara te na Trgu braće Radić (na ulazu na parkiralište kod javne bilježnice),

Antun Šimunić, referent za graditeljstvo, zadužuje se za obavljanje pregleda dječjih igrališta u svim naseljima na području Grada, te za organizaciju obavljanja potrebnih popravaka i bojanja igrala i sprava.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/358

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 17.03.2015.                                                                      Dražen Srpak