ZAKLJUČCI 79. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 10.03.2015. godine na 79. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Marija Kraljić, Miljenko Štefanić,  Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. Župa Svetog Martina biskupa, Trg svetog Martina 1, Sveti Martin na Muri – odobrava se zamolba za novčanu pomoć za nove klupe u crkvi Svete Ane u Hlapičini, na način da će Grad podmiriti troškove jedne klupe u iznosu od 7.800,00 kn a navedena sredstva predvidjet će se u rebalansu gradskog proračuna,
 1. 2. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ukupno je predloženo 46 javnih priznanja, i to: počasni građanin 1, nagrada za životno djelo 2, nagrada Grada 25 te zahvalnica Grada 18,
 1. 3. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 1. 1. Drago Belše, komunalni redar, zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova uređenja šetnice uz Muru u Murskom Središću, stepenica i drveća, za postavljanje nove table izvora Zvirek, te za bojanje drvenog cimpera kod OŠ Mursko Središće, i sadnju biljke puzavca na isti,
 1. 2. Antun Šimunić, referent za graditeljstvo, zadužuje se za prikupljanje ponuda za zamjenu jednog prozora, sitne popravke i bojanje fasade zgrade pismohrane (arhiv) Grada Mursko Središće,
 1. 3. gradonačelnik usvaja zaključak da će Dan Grada Mursko Središće ove godine biti obilježen svečanom sjednicom Gradskog vijeća i prigodnim programima od 13.05. do 22.05.,
 1. 4. Bojan Bračko, referent za informiranje i Dolores Vrtarić, voditeljica TIC-a, zadužuju se za dogovor sa Rudarskim zborom Mursko Središće u svezi organizacije Vuzmenke u subotu 04.04.2015. godine na lokaciji Pašnik – Slatine u Murskom Središću. Ujedno se obaviještavaju građani da na navedenu lokaciju mogu slobodno dovoziti i deponirati granje i ostali biljni otpad koji će Rudarski zbor Mursko Središće iskoristiti za gradnju i paljenje vuzmenke,
 1. 5. Drago Belše, komunalni redar, zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova uređenja i šljunčanja prilaznog puta skeli Mursko Središće-Fusek,
 1. 6. gradonačelnik usvaja zaključak da će Grad Mursko Središće, temeljem zamolbi i popisa učenika iz socijalno ugroženih obitelji, dostavljenih od strane Osnovne škole Mursko Središće i Osnovne škole Selnica (za djecu iz Štrukovca) ove godine podmiriti 75% troškova prehrane u školskim kuhinjama za ukupno 23 učenika s područja Grada, a to predstavlja povećanje davanja u iznosu od 25% jer je prošle godine Grad sufinancirao 50% navedenih troškova,
 1. 7. gradonačelnik usvaja zaključak da će Grad isplatiti jednokratnu novčanu pomoć od 300,00 kuna za dječaka Josipa Frigana iz Pitomače, oboljelog od karcinoma pluća, te poziva sve građane koji su u mogućnosti da pomognu novčanim donacijama na račun za Josipa Frigana, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. „Centar za obitelj Pitomača“ s naznakom – humanitarna akcija za Josipa Frigana, IBAN HR8123600001501601786, za uplate iz inozemstva SWIFT: ZABAHR2X, broj računa: 1501601786,
 1. 8. Zvonko Vrtarić, zamjenik gradonačelnika, zadužuje se za dogovor sa kiparima u svezi završetka jedne preostale skulpture te postavljanje iste povodom Dana Grada,
 1. 9. gradonačelnik usvaja zaključak da je peticiju protiv teretnog prometa, koju je potpisalo 617 građana iz Murskog Središća, Sitnica, Štrukovca, Žiškovca i Slemenica, potrebno službeno dostaviti na sljedeće adrese: predsjednica Republike Hrvatske, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, u svrhu upoznavanja nadležnih institucija sa problemom teretnog prometa,
 1. 10. Miljenko Cmrečak, predsjednik Gradskog vijeća, zadužuje se za pripremu izrade Zelenog plana za potrebe Grada Mursko Središće, u cilju zaštite krajolika uz rijeku Muru i drugih prirodnih vrijednosti na području Grada,
 1. 11. gradonačelnik usvaja zaključak da se potrebe Caritasa župe Mursko Središće isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kn, u svrhu pomoći građana slabijeg imovinskog stanja povodom Uskrsa,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/324

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 10.03.2015.                                                                       Dražen Srpak