ZAKLJUČCI 76. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 16.02.2015. godine na 76. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb –gradonačelnik prima na znanje informaciju o HBOR-ovom Programu kreditiranja EU projekata javnog sektora,
  2. Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće – izvješće o radu i poslovanju za 2014. godinu – gradonačelnik izvješće prima na znanje te se isto dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvanje,
  3. Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće – financijsko izvješće za 2014. godinu – gradonačelnik izvješće prima na znanje te se isto dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
  4. „Međimurske vode“ d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje poziv na plaćanje dugovanja za stan na adresi Vladimira Nazora 24, Mursko Središće na ime korisnika Štefanija Mikulić, u ukupnom iznosu od 19.743,21 kn, te se „Međimurskim vodama“ dostavlja odgovor da račune za potrošnju vode trebaju ispostaviti i naplatiti od korisnika stana i potrošača vode – od Štefanije Mikulić,
  5. Javna vatrogasna postrojba Čakovec, Stjepana Radića 5, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje dopis za promjenu godišnje naknade za Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti, te daje sljedeći odgovor:

„Grad Mursko Središće je dana 13. veljače 2015. godine zaprimio Vaš dopis u kojem nas obavještavate da je Upravno vijeće JVP Čakovec donijelo odluku o povećanju godišnje glavarine kao naknade za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Mursko Središće na 15,00 kuna po stanovniku. Uz navedeni dopis dostavljen nam je i nacrt novog sporazuma s već povećanom glavarinom koja bi se primjenjivala od 01. siječnja 2015. godine. Ovim putem Vas obavještavamo da nismo suglasni s visinom predložene glavarine od 15,00 kuna za koju smatramo da je previsoka s obzirom na glavarinu koju za obavljanje vatrogasne djelatnosti na svom području plaćaju ostale jedinice lokalne samouprave. Nadalje, sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti koji je sklopljen dana 01. siječnja 2013. godine i dalje je na snazi te se ne može mijenjati jednostranom izjavom volje, odnosno odlukom jednog od potpisnika sporazuma već o tome mora postojati suglasnost volja obiju stranaka sporazuma. Stoga Vas, a ukoliko niste zadovoljni sporazumom iz 2013. godine upućujemo na odredbu članka 4. važećeg sporazuma u kojem je utvrđena glavarina u iznosu od 6,00 kuna po stanovniku, a koji članak određuje vrijeme na koje je sklopljen i način njegova raskida. Osim već navedenog napominjemo da će se Grad Mursko Središće držati važećeg sporazuma o obavljanju vatrogasne djelatnosti od 01. siječnja 2013. godine, te da će u cijelosti poštivati sve njegove odredbe sve do eventualnog potpisivanja novog sporazuma čije će nam odredbe biti prihvatljive“.

Gradonačelnik posebno napominje da Grad Mursko Središće, sukladno Zakonu o vatrogastvu, godišnje iz gradskog proračuna izdvaja 382.447,94 kn, koliko je 2014. godine utrošeno za potrebe programa zaštite od požara, a od navedenog iznosa za dobrovoljna vatrogasna društva Mursko Središće, Peklenica i Križovec izdvaja se okvirno oko 240.000,00 kn, te su zbog toga dobro opremljeni i veliku većinu intervencija na područja Grada odrađuju sami navedeni DVD-i,

  1. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Antun Šimunić, referent za graditeljstvo, zadužuje se za organizaciju poslova početka izgradnje izdvojene pismohrane za potrebe odlaganja arhivske građe Grada Mursko Središće, prema ugovoru potpisanom sa firmom „Tekeli projekt inženjering“ iz Murskog Središća, a radovi trebaju započeti najkasnije do kraja veljače 2015. godine,

2) gradonačelnik iznosi prijedlog o potrebi osnivanja Fašničke udruge Mursko Središće te će se u tu svrhu održati sastanak sa zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama, u cilju promocije i zaštite autohtonih središćanskih maski te organizacije fašnika,

3) Miljenko Štefanić – pročelnik Ureda Grada, i Bojan Bračko, referent za informiranje, zadužuju se za pripremu simulacije financijskih troškova po kućanstvu za zamjenu osobnih dokumenata (npr. osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica) za planiranu promjenu naziva ulica u Murskom Središću,

4) gradonačelnik usvaja zaključak o potrebi ponovnog upućivanja dopisa već poslanog dana 02.12.2014. i 22.01.2015. godine – prijave propadanja zemlje u bivša rudarska okna i tunele na području Grada Mursko Središće, nadležnom Ministarstvu gospodarstva – Sektor nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom, Služba za nadzor u području rudarstva – Zagreb, jer na prva dva upućena dopisa Grad nije primio odgovor,

5) Zvonko Vrtarić – zamjenik gradonačelnika i Antun Šimunić – referent za graditeljstvo, zadužuju se za organizaciju i provođenje poslova vađenja čempresa na groblju Mursko Središće, uz cestu ulice Antuna Mihanovića, te za izgradnju nove ograde na tom mjestu groblja najkasnije do 01.11.2015. godine,

6) gradonačelnik usvaja ponudu firme „Neimar“ Mursko Središće u iznosu od 3.500,00 kn sa PDV-om, za izradu projektne dokumentacije na razini glavnog projekta za racionalnu uporabu energije i toplinske zaštite za obnovu zgrade Dječjeg vrtića „Maslačak“ u Murskom Središću,

7) gradonačelnik prima na znanje prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za 2014. godinu koji je iznijela voditeljica Upravnog odjela za financiranje i proračuna Marija Kraljiće, te isti dostavlja i predlaže Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

8) Zvonko Vrtarić – zamjenik gradonačelnika i Antun Šimunić – referent za graditeljstvo, zadužuju se za organizaciju i provođenje poslova rušenja bora u parku u Murskom Središću, jer isti zbog starosti i dotrajalosti predstavlja opasnost za građane, za promet i za spomenike u parku, te je isti potrebno srušiti i posaditi novo drvo,

9) Zvonko Vrtarić – zamjenik gradonačelnika i Antun Šimunić – referent za graditeljstvo, zadužuju se za organizaciju i provođenje poslova rušenja drveća na nogostupu u ulici Vladimira Nazora u Murskom Središću, za iskopavanje panjeva i sanaciju otvora u stazi nogostupa, te će se nakon toga donijeti odluka da li će se zasaditi novo drveće.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/205

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 16.02.2015.                                                                        Dražen Srpak