ZAKLJUČCI 75. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 09.02.2015. godine na 75. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. „Hrvatski telekom“ d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb – gradonačelnik prima na znanje idejni projekt osnovne postaje pokretnih komunikacija Mursko Središće X ID 1020051, (izrađen od strane projektanta Željka Slunjskog iz Varaždina), kojim se planira izmještanje osnovne postaje pokretnih komunikacija HT-a na k.č.br. 6495 u k.o. Mursko Središće (preko puta poklonca uz cestu prema Črnoj Mlaki),
  1. Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće – izvještaj proračuna za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014. godine – gradonačelnik izvještaj prima na znanje, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
  1. „Defensor“, Zagrebačka 71, Varaždin – temeljem izmjena zakonske regulative postojećih procjena i planova, gradonačelnik prima na znanje i dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje sljedeće revidirane dokumente: a) Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Grad Mursko Središće, b) Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja za Grad Mursko Središće, c) Plan zaštite i spašavanja Grada Mursko Središće, d) Plan Civilne zaštite Grada Mursko Središće.
  1. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za uključivanje Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji u proces donošenja izmjena i dopuna Prostornih planova uređenja,
  1. „Međimurske vode“ d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec – prihvaća se procjena troškova za izvođenje produžetka vodovodne mreže u ulici Matije Gupca u Murskom Središću 16.916,06 kn sa PDV-om, te će se navedena sredstva osigurati u rebalansu gradskog proračuna za 2015. godinu,
  1. USR „Sport za sve“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za korištenje sportske dvorane dana 11.04.2015. godine u vremenu od 14,00 do 20,00 sati za održavanje turnira u odbojci za rekreativke iz Međimurja, na način da se dvorana daje na korištenje besplatno o čemu će se sklopiti odgovarajući ugovor,
  1. Županijska uprava za ceste, Mihovljanska 70, Čakovec – projektni zadatak – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ŽC 2008 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Vratišinec – Peklenica – gradonačelnik prima na znanje informaciju da je referent za graditeljstvo Šimunić Antun već dao pisano očitovanje na navedeni projektni zadatak te se isti dodatno zadužuje i za organizaciju sastanka predstavnika Grada Mursko Središće i Županijske uprave za ceste Čakovec u svezi rekonstrukcije ŽC 2008,
  1. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se da riješi pitanje spajanja buduće ginekološke ordinacije dr. Ines Tizaj u Murskom Središću na kanalizacijsku mrežu.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/164

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 09.02.2015.                                                                        Dražen Srpak