ZAKLJUČCI 74. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 02.02.2015. godine na 74. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. DVD Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje i javno objavljuje popis (21) aktivnih operativnih članova DVD Mursko Središće za koje se traži oslobađanje komunalne naknade za 2015. godinu temeljem odluke Gradskog vijeća od 12.11.2014. godine. Popis je službeno dobiven od DVD Mursko Središće, i to su sljedeći vatrogasci iz Murskog Središća: Bogdan Rajko (Marka Kovača 8), Brodar Ivan (Marka Kovača 42), David Marko (Josipa Broza Tita 37), Deban Mihael (Kralja Zvonimira 35), Dobranić Marijan (Josipa Broza Tita 36), Hoblaj Branko (Maksima Gorkog 7), Kraljić Petar (Poljska 24a), Majhen Dejan (Matije Gupca 52), Matoša Renato (Vladimira Nazora 10), Novak Nikolaj (Josipa Broza Tita 19), Novak Kristijan (Josipa Šajnovića 17), Palnec Miljenko (Slatine 11), Radek Saša (Martinska 134), Radiković Rajko (Josipa Broza Tita 54), Sabo Nikola (Martinska 82), Tarandek Aleksandar (Poljska 39), Vrbanić Patrik (Kolodvorska 34), Vršić Mihael (Josipa Broza Tita 33), Zelić Željko (Josipa Broza Tita 68), Živčec Kristijan (Josipa Broza Tita 39) i Žganec Marko (Martinska 52),
  1. „Ateh“ d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 10, Čakovec – usvaja se ponuda za izradu projekta dječjeg vrtića u Murskom Središću, u iznosu od 80.000,00 kn plus PDV, uz rok izrade za dobivanje građevinske dozvole listopad 2015. godine, o čemu će se sklopiti odgovarajući ugovor,
  1. Varga Matija, Maksima Gorkog 16, Mursko Središće – odobrava se dodjela jednokratne novčane nagrade za obranu doktorskog rada pod naslovom Unaprjeđenje upravljanja informacijskim sustavima u javnom sektoru, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dana 15.12.2014. godine, te će se temeljem važećeg pravilnika tijekom 2015. godine isplatiti jednokratna novčana nagrada u iznosu od 2.000,00 kn, a navedena sredstva osigurat će se u rebalansu gradskog proračuna za 2015. godinu,
  1. „Auto projekt“ d.o.o., Stjepana Radića 2, Čakovec – usvaja se ponuda za kupnju rabljenog osobnog vozila Peugeot Partner 1,4 (koje će služiti za potrebe Grada Mursko Središće i za dostavu hrane u Dječjem vrtiću „Maslačak“) godina proizvodnje 2007., u iznosu od 25.500,00 kn sa PDV-om,
  1. Gradonačelnik usvaja zaključak da su zaprimljene 3 ponude temeljem pozivnog natječaja za izradu geodetskog elaborata za projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade društvene namjene na k.č.br. 407/5 i 407/6 u k.o. Mursko Središće, te se kao najpovoljnija odabire ponuda firme „Geo Top“ d.o.o. Štefanec, u iznosu od 4.375,00 kn sa PDV-om,
  1. Gradonačelnik usvaja zaključak da su zaprimljene 4 ponude temeljem pozivnog natječaja za a) obavljanje geodetskih usluga izrade registra (jedinstvene baze) nerazvrstanih cesta za područje Grada Mursko Središće i b) izrada snimaka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Grada Mursko Središće, te se kao najpovoljnija odabire ponuda firme „Geo M“ d.o.o. iz Čakovca, u iznosu od 216.875,00 kn sa PDV-om. Sredstva potrebna za podmirenje računa navedenih usluga osigurat će se u proračunu Grada u dvije rate 2015. i 1016. godine,
  1. Gradonačelnik usvaja zaključak o potpisivanju ugovora sa „Međimurskom energetskom agencijom“ d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22, Čakovec, o obavljanju stručnog savjetovanja za poslove vezane uz obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost te obaviještavanje o mogućnostima apliciranja za dobivanje bespovratnih potpora, za što će Grad plaćati godišnju naknadu u iznosu od 3.000,00 kn sa PDV-om, po ispostavljenom računu.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/129

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 02.02.2015.                                                                        Dražen Srpak