ZAKLJUČCI 72. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 19.01.2015. godine na 72. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. „Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec – gradonačelnik prima na znanje dostavljene podatke o potrošnji vode iz vodovoda u Križovcu, te će isti biti službeno dostavljeni novoformiranom VMO Križovec na daljnje razmatranje i postupanje,
 2. „Žagar“ d.o.o., Ivana pl. Zajca 23, Čakovec – prihvaća se ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mosta preko Gornjeg potoka u Murskoj ulici u Murskom Središću, u iznosu od 99.500,00 kn sa PDV-om, a navedena sredstva osigurat će se u rebalansu gradskog proračuna za 2015. godinu,
 3. Bregović Nikola, Čakovečka 47, Peklenica – odobrava se zamolba za dodjelu jednokratne novčane nagrade za stjecanje zvanja doktora znanosti obranom doktorske disertacije iz područja kemije dana 12.12.2014.godine, te će se temeljem važećeg pravilnika tijekom 2015. godine isplatiti jednokratna novčana nagrada u iznosu od 2.000,00 kn, a navedena sredstva osigurat će se u rebalansu gradskog proračuna za 2015. godinu,
 4. „Međimurje plin“ d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje poziv na dostavu zahtjeva za izgradnju ili rekonstrukciju plinske mreže te se za isto zadužuju pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun, a u zahtjevu je potrebno navesti Čakovečku ulicu u Peklenici, aglomeraciju i ulice Martinsku i Antuna Mihanovića u Murskom Središću, te planiranu pješačko biciklističku stazu Mursko Središće – Čakovec,
 5. Augustić Ida, Josipa Broza Tita 61, Mursko Središće – kao studentici 3. godine Veleučilišta u Rijeci – smjer poduzetništvo, odobrava se zamolba za odrađivanje stručne prakse tijekom ožujka i travnja u Gradskoj upravi Grada Mursko Središće,
 6. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za energetiku i rudarstvo – Grad je 2 dana (vrijeme potrebno za pripremu dokumentacije) nakon objave natječaja ministarstva prijavio obnovu fasade zgrade stare škole u Murskom Središću i certificiranje javne rasvjete na području cijelog Grada, a od ministarstva je zaprimljen odgovor da projekti nisu odobreni zbog toga što je natječaj bio otvoren do iskorištenja sredstava koja su bila već iskorištena iako se Grad javio u roku od samo 2 dana,
 7. MUP, Policijska uprava Međimurska i Vatrogasna zajednica Međimurske županije, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje primjedbe na prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Grad Mursko Središće te se iste prosljeđuju firmi „Inspekt“ d.o.o. Zagreb koja za Grad službeno izrađuje navedene dokumente, u svrhu obavljanja izmjena i dopuna procjene i plana,
 8. Dunjko Dragutin, A.Šenoe 1, Pribislavec – referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuje se za davanje pisanog odgovora temeljem zamolbe za smanjenje računa za komunalnu naknadu za građevinsku parcelu u ulici Brezje u Murskom Središću, u iznosu od 241,50 kn,
 9. „Međimurska energetska agencija“ d.o.o., Josipa bana Jelačića 22, Čakovec – riješen je zahtjev za dostavu podataka za analizu stvarnog stanja energetskog siromaštva za Grad Mursko Središće, temeljem kojeg je tražene podatke dostavila voditeljica Upravnog odjela za financiranje Kraljić Marija,
 10. Dječji vrtić „Maslačak“, Trg braće Radić 4, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje odluke o izmjenama i dopunama financijskog plana za 2014. godinu i financijski plan za 2015. Godinu,
 11. „Međimurske vode“ d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec – gradonačelnik prihvaća i potpisuje sporazum br. 6/2015 o uređenju međusobnih odnosa u financiranju radova i realizaciji projekta izgradnje produžetka vodovodne mreže u ulici Franje Koroša u Murskom Središću, ukupne vrijednosti investicije 20.453,13 kn, a navedena sredstva osigurat će se u rebalansu gradskog proračuna za 2015. godinu,
 12. „Hrvatske vode“, Međimurska 26b, Varaždin – gradonačelnik prima na znanje odgovor na zamolbu Grada Mursko Središće za djelomičnu naknadu štete na obiteljskoj kući u vlasništvu Brodar Ivana u Murskom Središću kojim izjavljuju da sporni kanal nije u nadležnosti „Hrvatskih voda“ te shodno tome nemaju zakonsku osnovu temeljem koje bi mogli udovoljiti zahtjevu za naknadu štete uslijed poplave uzrokovane obilnim padalinama. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za dostavu pisanog odgovora „Hrvatskim vodama“ u kojem će se izraziti neslaganje Grada Mursko Središće sa takvim stavom u svezi kanala,
 1. Levačić Krešo, Ruđera Boškovića, Mursko Središće – usvaja se zamolba za pokroviteljstvo 10. Utrke Grada Mursko Središće dana 29.08.2015. godine, te se odobrava se isplata donacije na način plaćanja računa u ukupnom iznosu od 11.000,00 kn iz sredstava za udruge – aktivnost Utrka Grada,
 2. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) temeljem javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko  Središće, koji je otvoren do 13.02.2015. godine, gradonačelnik predlaže sljedeće kandidate: a) zahvalnica Grada – Bogdan Rajko (Mursko Središće), b) nagrada Grada Mursko Središće – DVD Peklenica, Trstenjak Marija (Mursko Središće), Leček Ivan (Mursko Središće), Rihtarec Zvonko (Mursko Središće), Rob Grozdana (Mursko Središće), Udruga mažoretkinja Mursko Središće, poduzeće „Neores“ Mursko Središće, Rošić Mensur (Mursko Središće), Zlatko Rihtarec (Mursko Središće) i Radio klub Mursko Središće, c) počasni građanin Grada – Đuro Blažeka (Čakovec). Navedeni prijedlozi dostavljaju se Gradskom vijećau na razmatranje i usvajanje, a gradonačelnik poziva novoformirane mjesne odbore da u navedenom roku dostave svoje prijedlog u pisanom obliku,

2) gradonačelnik usvaja zaključak da je do 19.01.2015. godine zaprimljeno 28 zahtjeva građana iz Murskog Središća i Štrukovca koji su prijavili oštećenja na kućama uzrokovana od teretnog prometa uz DC 209, te će se navedeni zahtjevi za odštetu za oštećene kuće proslijediti upravitelju navedene ceste DC 209 – javnom poduzeću „Hrvatske ceste“ Varaždin i Zagreb,

3) gradonačelnik usvaja zaključak da je od obrta „Tralma“ iz Banfija potrebno naručiti još 100 komada drvenih lenki – suvenira, a račun za iste će podmiriti Turistička zajednica Grada Mursko Središće,

4) gradonačelnik obaviještava javnost da će se upisi u buduću novu ginekološku ambulantu u Murskom Središću moći obaviti putem unificiranog obrasca u skoro vrijeme, i to zbog tehničkih problema, jer je isto trebalo početi od 15.01, a građani će o svemu biti na vrijeme obaviješteni,

5) komunalni odjel zadužuje se za pokretanja postupka početka radova uređenja zgrade arhiva za potrebe Gradske uprave Grada Mursko Središće,

6) Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za prikupljanje ponuda za projektiranje zgrade novog dječjeg vrtića u Murskom Središću, u skladu s odredbama novog Zakona o gradnji,

7) gradonačelnik usvaja zaključak o formiranju Povjerenstva za postupak vraćanja spomenika Karlu Mrazoviću Gašparu u Murskom Središću, u koje se imenuju prof. Hranjec Stjepan iz Čakovca, Goričanec Ivan i jedan predstavnik kojeg treba imenovati oporba iz Gradskog vijeća Mursko Središće,

8) Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuje se za nabavu i postavljanje novih tabli sa natpisima ulica u svim naseljima na području Grada Mursko Središće, koje će biti postavljene na stupove i biti će zeleno-crne boje,

9) gradonačelnik Srpak Dražen zadužuje se za pokretanje pregovora za kupnju nekretnine u Martinskoj ulici u Murskom Središću, k.č. br. 102, u svrhu uređenja buduće etno kuće,

10) Vrtarić Zvonko, zamjenik gradonačelnika i Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuju se za poslove izrade idejnog projekta za zamjenu postojeće žive ograde (čempresa) na groblju u Murskom Središću,

11) gradonačelnik usvaja zaključak da se na tržnici u Murskom Središću dozvoljava slobodno parkiranje za osobna vozila građana od ponedjeljka do subote nakon 15,00 sati, te u nedjelju cijeli dan.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/­54

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 19.01.2015.                                                                        Dražen Srpak