Zaključci 72. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 20.11.2019. godine na 72. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić,, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

 

1. Primili smo očitovanje HŽ infrastrukture Zagreb  o rekonstrukciji postojećih pružnih prijelaza na području grada Mursko Središće te smatramo da za sva četiri željezničko-cestovna prijelaza treba napraviti uređaje sa svjetlosno-zvučnom signalizacijom i polubranicima ali najfrekventniji i najvažniji su prijelazi u Murskom Središću i u Brodecu u Vratišincu te stoga tražimo da se istovremeno i za ova navedena dva prijelaza zatraže potrebne dozvole i da se isti prijave za sufinanciranje.

2. Planinarsko društvo „Bundek“ Mursko Središće – odobrava se održavanje putopisno-planinarskih predavanja u Centru za kulturu „Rudar“ Murskom Središću u 2020. godini uz suorganizaciju Grada Mursko Središće.

3. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za dostavu Programa – Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju       i pročišćavanje otpadnih voda u 2020. godini.

4. Udruga mažoretkinja Mursko Središće – odobrava se besplatno korištenje sportske dvorane u Murskom Središću dana 21. prosinca 2019. godine za održavanje godišnje revije mažoretkinja.

5. Stanislav Stojko, Mursko Središće – odobrava se kupnja aparata za mjerenje masnoće i triglicerida u iznosu od 1.460,00 kuna te kupnja potrebnih trakica za isti.

6. Nogometni klub „Mura“ Hlapičina – odobrava se isplata kapitalne donacije prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna za izvođenje građevinskih radova na klupskim prostorijama.

7. Nogometni klub „Rudar“ Mursko Središće – odobrava se isplata kapitalne donacije prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 20.000,00 za gradnju tribina – sportskog objekta.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/1180                                                            GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                     Dražen Srpak

Mursko Središće, 20.11.2019.