ZAKLJUČCI 70. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 08.12.2014. godine na 70. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. Caritas biskupije Varaždin, dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“, Augusta Cesarca 15, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju za rad ustanove na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kn iz sredstava za Caritas,
  1. Gradonačelnik usvaja zaključak o potrebi kupnje aktivnog prijenosnog razglasa za potrebe održavanja kulturnih i zabavnih manifestacija u Križovcu,
  1. Kraljić Marija, voditeljica odjela za financiranje i proračun, prezentirala je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za 2014. godinu, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
  1. Temeljem zamolbe Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata-ogranak Mursko Središće, gradonačelnik usvaja zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći za kupnju trenirki za branitelje, u iznosu od 1.000,00 kn,
  1. Temeljem postojećih saznanja i već zaprimljenih pritužbi, gradonačelnik upućuje javni poziv građanima koji svoje kuće imaju u ulici Josipa Broza Tita u Murskom Središću da se najkasnije do 31.12.2014. godine jave u Gradsku upravu kod pročelnika Ureda Grada Štefanić Miljenka radi evidentiranja mogućih šteta na kućama od velikog teretnog prometa. Navedeni popis tj. evidencija oštećenja kuća od teretnog prometa biti će proslijeđen upravitelju državne ceste D 209 – poduzeću „Hrvatske ceste“ na daljnje postupanje. Gradonačelnik zahvaljuje poduzeću „Hrvatske ceste“ na dosada poduzetim radnjama u cilju povećanja sigurnosti prometa na D-209 u Murskom Središću i to na način ograničavanja brzine na 40 km/h i za financiranje postavljanja stupića za spriječavanje protupropisnog parkiranja u centru Murskog Središća,
  1. Gradonačelnik usvaja zaključak kojim se pozivaju građani koji su voljni raditi u ekipi za ukop na groblju u Murskom Središću, da se radi prijave i daljnjih dogovora osobno jave u Gradsku upravu referentu za graditeljstvo Šimunić Antunu.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/14-01/­1403

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 08.12.2014.                                                                      Dražen Srpak

zak 2