Zaključci 70. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 26.04.2024. godine na 70. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Marina Matjašić) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1. Grad Mursko Središće održao je radni sastanak s Hrvatskim vodama, Varaždin u svrhu uređenja lučice i uspostave vezova te će se temeljem sporazuma s Hrvatskim vodama, Varaždin pristupiti uređenju te lokacije.

2. Obzirom što je Kajak-kanu klub Mursko Središće dobio na korištenje prostorije nekadašnjih špedicija na graničnom prijelazu u Murskom Središću isto je potrebno urediti te se zadužuje savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s predstavnicima Kajak-kanu kluba dogovori potrebni opseg radova, a potom će se osigurati sredstva za navedeno.

3. U sklopu uređenja Sokolskog doma uređuje se i vanjski prostor oko teniskog igrališta te je tamo postavljen zid za mini tenis te je isti potrebno oslikati kako bi se uklopio u urbani prostor šetnice sv. Barbare te se za isto zadužuje savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

4. Dani maturanata, Coolijada 2024. – temeljem podnesene zamolbe odobrava se sponzorstvo nad navedenim događajem u iznosu od 200,00 eura kao novčana nagrada za najmaturanta 2024. godine.

5. Prima se na znanje poziv na suradnju Udruge studenata Međimurja te se je Grad Mursko Središće kroz konkretne projekte spreman uključiti u vidu donacija i financijske podrške projektima

6. U svrhu ishođenja građevinske dozvole za projekt vodne građevine koja će ujedno biti i most na spoju ulice Matije Gupca i Murske ulice potrebno je izraditi elaborat zaštite okoliša za dobivanje potrebnih okolišnih dozvola te se za isto angažira tvrtka Eco Mission d.o.o. u iznosu od 3.000,00 eura + PDV.

7. Na temelju zahtjeva Daniela Dobranića komunalni odjel izdat će pozitivno rješenje za korištenje javnog prostora na šetnici sv. Barbare/Street workout te se ujedno odobrava postavljanje dva kemijska toaleta u terminu trajanja humanitarnog događaja.

8. Cedrus forest d.o.o., Čakovec – prihvaća se ponuda usluge stručne službe za provođenje Programa zaštite divljači za 2024./2025. godinu na području grada Mursko Središće u iznosu od 1.658,75 eura s uključenim PDV-om.

9. Dječji vrtić Pahuljica, Mursko Središće – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 725,67 eura za kupnju dječjih igrala – klackalica, dvostrana penjalica i kućica.

10. Zadužuje se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da prikupi tri ponude za sanaciju poljskih puteva u naselju peklenica

11. Temeljem Zahtjeva Vijeća mjesnog odbora Peklenica odobrava se nabava jednog kotla za kuhanje, plinske boce, plamenika te pribora za kuhanje.

12. Za potrebe manifestacija mjesnih odbora i Grada Mursko Središćše nabavlja se dodatnih 15 garnitura za sjedenje i 10 suncobrana te se isto povjerava na čuvanje i izdavanje tvrtki Murs-ekom d.o.o.

13. Temeljem apela Vijeća mjesnog odbora Peklenica zadužuje se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s ŽUC-om analizira mogućnost postavljanja rasvjete te signalizacije pješačkog prijelaza kod mosta u Peklenici.

14.Prihvaća se Sporazum o sufinanciranju „Centra PrInOS“ te će Grad Mursko Središće u 2024. godini isti sufinancirati u iznosu od 2.536,02 eura koji će se isplaćivati u tromjesečnim ratama po 634,01 eura temeljem Zahtjeva za plaćanjem kojeg će uputiti Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec.

15.NK „Hajduk“ Štrukovec – u svrhu proslave 50 godina kluba Grad Mursko Središće prihvaća pokroviteljstvo u vidu postavljanja šatora s potrebnim inventarom te se odobrava isplata novčanih sredstava u iznosu od 500,00 eura za popratne troškove.

16.Grad Mursko Središće na svojoj Internet stranici obavio je Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije sunčane elektrane za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području grada Mursko Središće. Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava s potrebnom dokumentacijom podnosi se Gradu Mursko Središće najkasnije do 30. studenog 2024. godine.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/24-01/10                                                                    GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-24-01-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 26.04.2024.