Zaključci 70. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.10.2019. godine na 70. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak,Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić,Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak,Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

1. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da kod sanacije cesta iza aglomeracije u Frankopanskoj ulici i ulici Marka Kovača u Murskom Središću sa Županijskom upravom za ceste dogovori postavljanje usporivača brzine (ležećih policajaca).

2. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da dogovori s Hrvatskim vodama – VGO za Muru i gornju Dravu Čakovec čišćenje i izmuljivanje gornjeg potoka uzvodno od mosta u Martinskoj ulici u Murskom Središću zbog zamuljenosti i raslinja koje raste iz korita te stvara uspor protoka vode i probleme za domaćinstva na tom prostoru.

3. Zadužuje se komunalni redar da koordinira s komunalnim poduzećem Murs-ekom d.o.o. oko svih potrebitih radnji komunalnih djelatnika u povodu blagdana Svih svetih.

4. Za pomoćnike voditelja projekta Aglomeracija Mursko Središće kolegij gradonačelnika imenuje po pojedinom naselju u kojem se aglomeracija izvodi predsjednike mjesnih odbora i to: u Murskom Središću – Ivana Novaka, u Hlapičini – Dragutina Stojka, u Peklenici – Kseniju Flac i u ulici Sitnice – Milorada Mihanovića.

5. Prihvaća se Izvedbeni program rada zimske službe 2019./2020. godine za nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Mursko Središće

6. VMO Mursko Središće – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

7. Gradonačelnik prima na znanje prijedlog Odluke o dodjeli studentskih kredita predložen od strane Povjerenstva za dodjelu studentskih kredita, i donosi Odluku o dodjeli studentskih kredita kojom se krediti dodjeljuju četvorici (4) studenata s područja grada Mursko Središće, a s istima će se sklopiti odgovarajući ugovor o studentskom kreditu.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/1130                                                            GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                     Dražen Srpak

Mursko Središće, 29.10.2019.