Zaključci 69. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 16.10.2019. godine na 69. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.  Nalaže se komunalnom redarstvu Grada Mursko Središće da u suradnji s policijom i veterinarskom inspekcijom žurno riješi problem u naselju Hlapičina u vezi agresivnih pasa iz romskog naselja u Hlapičini

2. Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR – prihvaća se ponuda za izvršenje poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, zaštite od požara i djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda u iznosu mjesečnog anuiteta od 700,00 kuna + PDV.

3. Nogometni klub „Torpedo“ Križovec – prema Ugovoru od dodjeli financijskih sredstava odobrava se isplata redovne donacije iz sredstava za udruge za 2019. godinu

4. Karate klub „Globus“ Čakovec – odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 500,00 kuna za natjecatelja Kristiana Topličanec za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u Santiagu (Čile).

5. Od traženih sedam (7) ponuda u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke DK elektro usluga d.o.o., Čakovečka 56, Peklenica u iznosu od 107.529,28 kuna s uključenim PDV-om za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Hlapičina.

6. Od traženih sedam (7) ponuda u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke DK elektro usluga d.o.o., Čakovečka 56, Peklenica u iznosu od 103.090,28 kuna s uključenim PDV-om za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Križovec

7. Od traženih sedam (7) ponuda u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke DK elektro usluga d.o.o., Čakovečka 56, Peklenica u iznosu od 13.642,15 kuna s uključenim PDV-om za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Sitnice.

8. Od traženih sedam (7) ponuda u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke DK elektro usluga d.o.o., Čakovečka 56, Peklenica u iznosu od 70.062,90 kuna s uključenim PDV-om za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Štrukovec.

9. Umjetnička škola Miroslava Magdalenić Čakovec – prima se na znanje pismo namjere u vezi preseljenja Područnog odjela Umjetničke škole iz  Osnovne škole Mursko Središće u prostorije Centra za kulturu „Rudar“ te se načelno zaključuje da postoje uvjeti za održavanje nastave u Centru za kulturu „Rudar“. Moguće je korištenje prostorija za izvođače u cilju održavanja glazbene nastave te smještaj koncertnog klavira u vlasništvu Umjetničke škole Miroslava Magdalenić na binu  u dvorani Centra za kulturu „Rudar“, a koji će se moći koristiti za potrebe svih manifestacija koje će se održavati u Centru za kulturu „Rudar“. O svim uvjetima iznajmljivanja prostorija naknadno će se dogovoriti te se za isto zadužuju pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i privremena ravnateljica Centra za kulturu „Rudar“.

10. Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvu, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pokrene postupak jednostavne nabave za izvođenje fasaderskih radova na objektu Stara pošta-apoteka.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

KLASA: 021-05/19-01/1090                                                             GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                               Dražen Srpak

Mursko Središće, 16.10.2019.

(foto: Rajko Tomanić)