Zaključci 69. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.04.2024. godine na 69. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Marina Matjašić, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1. Obzirom što je doneseni novi Zakon o šumama temeljem kojeg će jedinice lokalne samouprave nadalje biti oslobođene od plaćanja troškova izdvajanja iz šumske osnove te općekoristi funkcija šuma zadužuje se savjetnica za opće i upravne postove za pokretanje ponovnog postupka proširenja Gospodarske zone „Brezje“. Naime, u prvom postupku prema starom Zakonu Grad Mursko Središće imao je obavezu platiti 632 tisuće eura, a promjenom Zakona te obveze više nema.

2. Grad Mursko Središće već dvije godine oslobađa roditelje plaćanja roditeljskog dijela vrtića u siječnju i u rujnu kako bi zbog povećanih troškova u tim mjesecima rasteretili roditelje. Ove godine već je u siječnju vrtić za roditelje bio besplatan te se na iduće Gradsko vijeće upućuje prijedlog da roditelji budu oslobođeni plaćanja roditeljskog udjela za mjesec rujan.

3. Zadužuje se odjel za komunalne poslove i Turistička zajednica područja „Mura i gorice“ za postavljanje i organizaciju mjesta za slikanje na šetnici svete Barbare.

4. Zadužuje se Turistička zajednica područja „Mura i gorice“ za organizaciju manifestacije „Što smo, kaj smo i kak kuhamo“, a radi se o manifestaciji gdje se mjesni odbori natječu u kuhanju te se hrana kasnije dijeli posjetiteljima. Manifestacija će se održati na izletištu „Fusek“ i to 18. svibnja 2024. godine.

5. Zadužuje se Turistička zajednica područja „Mura i gorice“ za organizaciju tradicionalne utakmice „Gornji i donji kraj“ i to dana 31. svibnja 2024. godine.

6. Program „Ljeta uz Muru 2024.“ započinje 14. lipnja s otvorenje Europskog nogometnog prvenstva, gdje će se utakmice Hrvatske reprezentacije prenositi na velikom platnu u šatoru, te se nastavlja kroz mjesec lipanj i srpanj, a Dan Grada održat će se 27. lipnja te se zadužuje Turistička zajednica područja „Mura i gorice“ da u roku od tjedan dana objavi i započne s promocijom kompletnog programa manifestacije „Ljeto uz Muru 2024.“

7. UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA JUG – ČAKOVEC – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 eura za projekt „Put u Međugorje i obilazak Sarajeva“

8. Udruga HVIDR-a Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u  maksimalnom mogućem iznosu od 663,00 eura iz sredstava rezerve za projekt „Hodočašće branitelja s obiteljima – Hodočašće mira“

9. NK „Mura“ Hlapičina – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 4.000,00 eura za postavljanje grijanja i nabavu sportske opreme i to prema Ugovoru o financiranju udruga

10. Hrvatska udruga Benedikt – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 100,00 eura za tiskanje „Knjige pjesama“

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/24-01/ 09                                                        GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109-11-24-01-1                                                                 Dražen Srpak

Mursko Središće, 11.04.2024.

(foto: Tin Tomanić)