ZAKLJUČCI 68. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 25.11.2014. godine na 68. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

  

Z A K LJ U Č K E

  

1.      Počasni Bleiburški vod, Ferenčica 14, 10000 Zagreb – zamolba za uvrštavanje u proračun za 2015. godinu načelno se usvaja te će se potrebna sredstva predvidjeti u rebalansu gradskog proračuna za 2015. godinu, s obzirom na već izrađeni prijedlog proračun za 2015. godinu,

2.      Ninoslav Herceg, odvjetnik, Ljudevita Posavskog 49, Velika Gorica – očitovanje na dopis od 17. listopada 2014. godine u predmetu „HJ Projekt“ d.o.o. iz Murskog Središća – gradonačelnik usvaja zaključak da se odobrava traženo kopiranje i dostava dokumentacije u svezi uređenja suvlasničkih dijelova zgrade na k.č. br. 407/5 u k.o. Mursko Središće,

3.      Hranjec Zvonimir, Goričan – prihvaća se ponuda za kupnju knjige „Tradicionalna jela Međimurja – recepti međimurskih sokačica“, te se naručuje 5 komada knjige po cijeni knjige 189,00 kn/kom plus 5% PDV, što će biti plaćeno tijekom 2015. godine iz sredstava za kulturu,

4.      Udruga za sindrom down Međimurske županije, A.Schulteissa 19, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju tj. kupnju kalendara za 2015. godinu „Velike i male zvijezde“ u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn, iz sredstava za invalidne osobe,

5.      MUP, PU Međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje zapisnik o obavljenom redovnom nadzoru provođenja mjera zaštite od požara od 18.11.2014. godine, u kojem se navodi da je nedostatke je potrebno ukloniti u roku do 31.12.2014. godine, te konstatira sljedeće: a) revizija Procjena ugroženosti i tehnoloških eksplozija naručena je od ovlaštene firme „Inspekt“ Zagreb te je u fazi izrade, b) revizija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija naručena je od ovlaštene firme „Inspekt“ Zagreb te je u fazi izrade, c) prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, d) prijedlog Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara na području Grada Mursko Središće dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, e) prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana  unapređenja zaštite od požara  na području Grada Mursko Središće dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, f) Policijskoj upravi Međimurskoj, Jakova Gotovca 7, Čakovec, dostavljaju se navedeni zaključci kao izvješće o mjerama poduzetim po predmetnom zapisniku o obavljenom redovnom nadzoru provođenja mjera zaštite od požara,

6.      Udruga žena Križovec – odobrava se zamolba za donaciju za kupnju darova za djecu 07.12. za dan Svetog Nikole, te se Kraljić Marija, voditeljica Odjela za financiranje i proračun, zadužuje za dogovor sa Udrugom žena Križovec u svezi načina podmirenja kupnje darova,

7.      Udruga invalida rada Međimurske županije, A.Schulteissa 19, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za invalidne osobe,

8.      Udruga ruskog govornog područja u Međimurju „Kalinka“, Vladimira Nazora 32, Čakovec – odobrava se zamolba za pokroviteljstvom manifestacije „Ruska kuhinja na međimurskom stolu“ dan 07.12. u hotelu „Kralj“ u Donjem Kraljevcu, na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za udruge, te se Kraljić Marija, voditeljica Odjela za financiranje i proračun, zadužuje za dogovor sa Udrugom „Kalinka“ u svezi načina podmirenja navedenog pokroviteljstva,

9.      Studio „Dvije lije“, Ivana Mažuranića 2/III, Čakovec – Grad Mursko Središće razmatrao je prijedlog kupnje DVD „Međimurje – cvjetnjak Hrvatske“, te iskazuje načelni interes za isto uz sljedeće uvjete tj. prijedloge – Grad Mursko Središće traži 1) da se za potrebe Grada navedeni DVD ažurira sa novim snimkama Grada (npr. granični prijelaz više nije aktivan, zgrada Gradske uprave ima novi izgled, šetnica uz Muru ima novi izgled itd.), 2) da se za cijeli DVD kod priča rudara i naratora stave tj. snime titlovi na engleskom jeziku, 3) da se DVD snimi samo sa kadrovima Grada Mursko Središće i rudarskih priča te se preimenuje u npr. „Grad Mursko Središće – tradicija rudarstva“. Molimo da nam dostavite vaše pisano očitovanje u svezi navedenih prijedloga, o mogućnostima i rokovima snimanja istog, te o ukupnim troškovima i pojedinačnoj cijeni koštanja tako uređenog promotivnog DVD-a za Grad Mursko Središće,

10.  Centar za odgoj i obrazovanje, Ivana pl. Zajca 26, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju za obilježavanje Dana invalida 03.12. na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 300,00 kn iz sredstava za invalidne osobe,

11.  NK „Rudar“, Franje Koroša 6b, Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 20.12. i 21.12.2014. te 24.01. i 25.01.2015. godine, za održavanje malonogometnih turnira škole nogometa U8, U10, U12 i U14, te se referent za informiranje Bračko Bojan zadužuje za dogovor sa podnositeljem zamolbe u svezi termina sportske dvorane,

12.  Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) gradonačelnik usvaja Izvedbeni program rada zimske službe za sezonu 2014/2015, kojim se formira stožer zimske službe u sastavu: Vrtarić Zvonko – predsjednik, Šimunić Antun – zamjenik predsjednika i Belše Drago – član. Osoba odgovorna za provođenje zimske službe je Branko Žganec tj. obrt „Autoprijevoz niskogradnja Žganec Branko“, Trg braće Radić 2, Mursko Središće, te se definira da čišćenje snijega po ulicama svih naselja na području Grada Mursko Središće treba početi na visini snijega od 5 cm,

2) gradonačelnik izdaje nalog komunalnom odjelu Grada Mursko Središće da 26.11.2014. godine treba započeti sa poslovima božićno-novogodišnjeg ukrašavanja javnih površina Grada Mursko Središće, naročito centra Murskog Središća,

3) gradonačelnik usvaja zaključak da je od tiskare „Letis“ Pretetinec potrebno naručiti tiskanje 2000 komada lista „Središćanske novine“, na A4 formatu, i isto treba biti otisnuto i preuzeto za podjelu najkasnije do 19.12.2014. godine. Za narudžbu i pripremu istog zadužuju se referent za informiranje Bračko Bojan i voditeljica TIC-a Vrtarić Dolores,

4) gradonačelnik usvaja zaključak da je od Dječjeg vrtića „Maslačak“ potrebno naručiti izradu 110 komada božićno-novogodišnjih čestitki za potrebe Grada Mursko Središće, za što se zadužuje referent za informiranje Bračko Bojan,

5) gradonačelnik usvaja zaključak te obaviještava javnost da je u suradnji sa poduzećem „Hrvatske šume“ u gospodarskoj zoni Brezje – Mursko Središće naknadno utvrđeno da postoji dodatna manja količina drva za rušenje (agacija), i to samo oko 15 m3. Navedena drva dodijeliti će se besplatno Caritasu Mursko Središće za besplatnu podjelu građanima slabijeg imovinskog stanja, koji trebaju drva srušiti i odvesti u vlastitom aranžmanu,

6) gradonačelnik usvaja zaključak da je potrebno izvršiti radove strojnog odštopavanja kanala koji spaja ulice Marka Kovača – Maksima Gorkog – Josipa Broza Tita u Murskom Središću, i to na način da komunalni odjel Grada Mursko Središće dogovori izvođenje radova sa javnim poduzećem „Međimurske vode“ Čakovec.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/14-01/­1354

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 25.11.2014.                                                                      Dražen Srpak