Zaključci 67. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće  Dražen Srpak, dana 04.09.2019. godine na 67. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Obnova tri skulpture iz kapelice u Peklenici i raspela na putu za Selnicu – u provedenom postupku jednostavne nabave od tražene tri (3) ponude u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda akademskog slikara Vedrana Ivankovića u iznosu od 40.000,00 kuna neto za obnovu tri skulpture iz kapelice u Peklenici i raspela na putu za Selnicu.
  2. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije – Grad Mursko Središće preuzima pokroviteljstvo za pomoć u organizaciji 31. tradicionalnog susreta „Jesen v Međimorjo“ u iznosu od 700,00 kuna.
  3. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljica Odsjeka za općedruštvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol da s ravnateljicom Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće analiziraju i po potrebi dogovore sve aktivnosti oko zadovoljavanja predškolskog odgoja i obrazovanja.
  4. Grad Mursko Središće će prema natječaju Obrtničke komore Čakovec sufinancirati 5-ero učenika deficitarnih zanimanja s područja grada Mursko Središće u iznosu od 300,00 kuna mjesečno po učeniku.
  5. Umjetnička organizacija Missart – odobrava se financijska potpora projekta “Šestiautobus” u iznosu od 5.000,00 kuna
  6. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da u centru grada Mursko Središće proanalizira stanje građevina i njihovih pročelja te da prema članku 4.Odluke o komunalnom redu Grada Mursko Središće pokrene služben postupak prema vlasnicima i posjednicima.
  7. Nalaže se komunalnom poduzeću Murs-ekom d.o.o. da započne s pripremama groblja na području grada Mursko Središće s kojima upravlja, a povodom blagdana Svih svetih.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/964                                                                                          GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                                    Dražen Srpak

Mursko Središće,04.09.2019.