ZAKLJUČCI 65. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 03.11.2014. godine na 65. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      „Međimurske vode“ d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec – gradonačelnik Srpak Dražen, pročelnik Štefanić Miljenko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju se za postupanje po zahtjevu za dostavu programa-građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2015. godini, a rok za dostavu programa je 20.11.,

2.      Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

3.      Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeće mjesnih odbora Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Štrukovec, Hlapičina i Sitnice, s predloženim datumom 01.02.2015., te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

4.      Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o zaduženju, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

5.      Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

6.      Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Mursko Središće, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

7.      „Međimurje zaing“ d.o.o., Zagrebačka 77, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje zapisnik o izvršenom pregledu i ispitivanju radnog okoliša Gradske uprave Grada Mursko Središće, u kojem se navodi da su svi nalazi uredni i u skladu sa zakonskim propisima,

8.      Gradonačelnik usvaja zaključak te obaviještava javnost i građane da je u suradnji sa poduzećem „Hrvatske šume“ u gospodarskoj zoni Brezje – Mursko Središće naknadno utvrđena međa i utvrđeno da postoji dodatna manja količina drva za rušenje (agacija). Obaviještavaju se građani da mogu kupiti drva agacije (navedeno vrijedi samo za građane koji imaju adresu na području Grada Mursko Središće) po cijeni od 100,00 kn/m3, može se kupiti najviše do 5 m3 po kućanstvu, a uplatu i rezervaciju drva potrebno je obaviti na blagajni Grada Mursko Središće od 05.11. do 07.11.2014. godine. Rok za rušenje drva i odvoz istih (što kupac treba obaviti u vlastitom aranžmanu) je najkasnije 10 dana od dana uplate,

9.      Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za organizaciju sastanka sa vlasnicima parcela u ulici Antuna Mihanovića u Murskom Središću, u svrhu dogovora za izradu parcelacijskog elaborata za uređenje prometnice,

2) Štefanić Miljenko, pročelnik, i Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuju se za ishođenje potrebne dokumentacije za postavljanje sakralnog obilježja – poklonca u romskom naselju Sitnice, na k.č.br. 6014/98 u k.o. Zebanec,

3) gradonačelnik izjavljuje javnu pohvalu komunalnom odjelu i komunalnim radnicima Grada Mursko Središće na dobro uređenom groblju i prilaznim cestama groblju u Murskom Središću za blagdan Svih svetih,

4) gradonačelnik usvaja zaključak da se u ulici Vladimira Nazora u Murskom Središću na proljeće 2015. godine trebaju obaviti radovi rušenja kompletnog drvoreda  u svrhu smanjenja daljnje štete na nogostupu i ogradama građana, a nakon toga Grad će sanirati štetu na ogradama i nogostupu te zasaditi novo primjereno drveće,

5) gradonačelnik obaviještava javnost i daje okvirno financijsko izvješće o troškovima snimanja emisije „Lijepom našom“ u Murskom Središću dana 22.10. – prodane ulaznice 676 kom ukupno 20.280,00 kn i prihod od sponzora ukupno 17.000,00 kn = ukupni prihod 37.280,00 kn, ukupni rashod iznosi 41.285,50 kn što daje ukupni trošak za Grad u iznosu od 4.005,50 kn, te se smatra da je snimanje emisije „Lijepom našom“ organizirano uspješno i financijski racionalno.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/14-01/­1243

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 03.11.2014.                                                                       Dražen Srpak